12. september – Meniny Panny Márie – sviatok víťazstva. OROL TV: Bitka pri Viedni (repríza)

13.09.2013 13:45
12. september – Meniny Panny Márie – sviatok víťazstva. OROL TV: Bitka pri Viedni  (repríza)

Tak ako zvykneme sláviť svoje meniny, slávime aj meniny Panny Márie. Meno Mária pochádza z hebrejského slova Mirjam. V súčasnosti toto meno prekladáme ako „Bohumilá“ alebo „Bohom milovaná“.

Po prvýkrát sa meno Mária vyskytuje v Biblii, keď sa spomína Mojžišova sestra, ktorá nosila toto meno (Ex 15 a nasl.). V evanjeliách sa vyskytuje pomerne často – nosila ho Mária Magdaléna, Mária Kleopasova, Mária z Betánie atď. Aj v dejinách po narodení Krista patrí toto meno medzi najpopulárnejšie. Nosí ho mnoho žien, ale aj mnoho ľudských diel – napr. obrazov.

Sviatok Mena Panny Márie sa slávil už oddávna v niektorých diecézach, napr. v Ríme alebo v Španielsku. Rozšírenie na celú Cirkev sa udialo v 17. storočí, keď kresťanskú Európu ohrozovali divokí Turci. Dva mesiace obliehali Viedeň. Rozhodujúca bitka sa odohrala 12. septembra 1683 pri Viedni. Poľský kráľ Ján III. Sobieski prišiel na pomoc. Predtým však zašiel do Čenstochovej, kde sa dlho modlil pred milostivým obrazom Panny Márie. Potom tiahol s tridsaťtisíc vojakmi až ku Viedni. Cestou sa k nemu pripojil lotrinský vojvodca Karol V. Leopold s ďalšími tridsiatimi tisícami, Maximilián Emanuel z Bavorska a ďalší, spolu okolo 65 000 vojakov. 12. septembra ráno sa kresťanskí vojaci zúčastnili na sv. omši a potom s dôverou vyrazili do boja. Turkov na hlavu porazili.

Celý turecký tábor padol do rúk kresťanov, turecký veliteľ Kara Mustafa so svojimi bojovníkmi utekali preč a Ján III. Sobieski s veľkou slávou a vďačným srdcom vstúpil do viedenského chrámu sv. Štefana, aby poďakoval za skvelé víťazstvo. Odvtedy začala upadať moc Turkov v Európe. Všetci boli presvedčení, že za túto veľkú udalosť môžu ďakovať najmä Panne Márii. Pápež Inocent XI. z vďačnosti už nasledujúceho roku (1684) ustanovil sviatok Mena Panny Márie pre celú Cirkev. Pôvodne sa slávil v nedeľu v oktáve sviatku Narodenia Panny Márie, ale pápež sv. Pius X. ho ustanovil na deň 12. september. Po Druhom vatikánskom koncile sa slávi už len ako ľubovoľná spomienka.

https://www.zivotopisysvatych.sk/meno-panny-marie/

 

VIDEO-FILM na: www.magnificat.sk/2013/09/meniny-panny-marie-sviatok-vitazstva-orol-tv-bitka-pri-viedni-repriza/


Milí priatelia, film, ktorý si pozriete, a to film 11. SEPTEMBER 1683, sa týka vážneho obdobia dejín Európy. Po porážke moslimov pri Lepante (7. októbra 1571) – sa títo pokúsili opätovne dobyť Európu. Stalo sa tak tomu v roku 1683, takmer presne 100 rokov po Lepante, kedy tristotisíc moslimských bojovníkov pod velením veľkovezíra Kara Mustafu pred hradbami Viedne bubnovalo na útok.

Vtedy, jedenásteho septembra (zaujímavý dátum) vďaka odvahe a neohrozenej obrane kresťanskej viery, boli Turci pod hradbami Viedne porazení. Poľský kráľ a vojvodca Ján III. Sobieski strategicky rozhodol túto bitku.

Dňa 11-teho septembra 2013 bude teda presne 330 rokov od tejto významnej udalosti. Mnohí sa azda spýtate, kde sa o tom hovorí, či kde sa o tom píše. Nie, drvivá väčšina z vás to nevie, a nevie ani o filme, ktorý pri tejto príležitosti natočili Taliani a Poliaci. Prečo? Nuž – to je zaujímavá otázka. Prečo médiá mlčia?

Stačí, ak sa pozrieme, v akej situácii dnes Európa je, vzhľadom na moslimskú populáciu. Tá Viedeň, ktorá dňa 11-teho septembra 1683 odrazila útok 300 000 bojovníkov tureckého generála, je dnes  (a nielen ona) obsadená moslimskou populáciou iným spôsobom. Akoby sa naplnili slová Kara Mustafu pred bitkou 11-teho septembra. Ak neuspejem ja, onedlho pritiahne iný veľkovezír a dobyje Viedeň.

Milí priatelia, vo filme 11-ty september 1683 vyzval kresťanské vojská do boja proti armáde Kara Mustafu talinsky mních Marco di Aviano slovami: Nebojujete iba preto, aby ste bránili Viedeň, ale aby ste chránili vašu vieru a tradície. Bránite vaše ženy a deti, vaše sestry a bratov. Vašich otcov a matky, pretože keď padne Rím, padne Viedeń, a padne svätá Matka Cirkev. Bráňte svoju vieru, tak aby vaše deti mohli slobodne vyznávať vieru v Boha. Aby mohli slobodne milovať Krista, aby boli slobodní, pretože vy ste bojovali v tento deň.

Podľa historických prameňov kresťanské vojská pri Viedni bojovali s medailami Sedembolestnej Panny Márie a s menom Mária, ktoré dal urobiť ostrihomský arcibiskupJuraj Selepčényi a rozdal ich celému kresťanskému vojsku. Pápež Inocenc potom vyhlásil 12-ty september, kedy sa bitka o Viedeň skončila, za sviatok mena Panny Márie.

Dnes, 330 rokov od bitky pri Viedni, stojí Európa pred podobným problémom. Nie síce vojenským, ale oveľa zákernejším. Moslimovia totiž dobýjajú Európu bez zbraní. Ako sa s tým Európa vysporiada, alebo akú odozvu dnes budú mať slová talianskeho mnícha Marka di Aviana „Bráňte svoju vieru“ – sa už zrejme čoskoro ukáže.

A ešte jedna vec. V roku 1680 preletela nad Európou Kircheho kométa. Obyvatelia Európy ňou predpovedali veľkú vojnu. V tomto roku 2013, teda v roku 330 výročia bitky pri Viedni, taktiež preletí nad Európou kométa, jasná ako mesiac.

Bude ju vidno od neskorého leta po dobu niekoľkých mesiacov. Či už je to znamenie ďalších vážnych udalostí v Európe, uvidíme. A je len na nás, či sa poučíme a budeme dostatočne vnímať duchovný aspekt súčasnej doby a súčasných udalostí.

Film 11. SEPTEMBER 1683 totiž začína výrokom Marca Blocha: „Nepochopenie prítomnosti pramení z osudnej neznalosti minulosti.“                                                                      Anton Selecký