Informujeme: Strana Magnificat Slovakia, strana ľudí dobrej vôle

08.10.2013 12:42
Informujeme: Strana Magnificat Slovakia, strana ľudí dobrej vôle

Milí priatelia, Slovensko je  v kampani volieb do VÚC.  Do týchto volieb ponúkla kandidátov aj politická strana Magnificat Slovakia. Mnohí sa pýtate, čo sme, čo chceme, prečo sme vznikli.  Prinášame vám teda informácie, z ktorých sa môžete dozvedieť niečo bližšie.  Strana Magnificat Slovakia má identický názov ako naše združenie, ktoré pôsobí na Slovensku už 20 rokov.   Slovo Magnificat znamená v latinčine Chválospev. Jedná sa o chválospev Panny Márie pri jej návšteve Alžbety, v ktorom velebila Boha  za jeho spasiteľský plán pre ľudstvo, v ktorom si vybral za Matku svojho Syna práve ju.  https://www.modlitba.sk/htm/modlitby/dalsie_m/svp_10.htmZ tohto Chválospevu – teda Magnificatu, sa odvíjajú aj niektoré základné tézy nášho programu.  o. Biskup Pavel M. Hnilica, ktorého 7. výročie smrti si pripomíname práve zajtra, 8. októbra 2013, hovoril: ”Slovensko bude uchránené od všetkého zla, keď sa denne bude trikrát modliť Magnificat…”      

Anton Selecký, predseda strany

Strana Magnificat Slovakia –

vznik, hodnotenie situácie na Slovensku, ciele:

Zo Stanov strany Magnificat Slovakia

STANOVY1_15

Zo Stanov politickej strany Magnificat Slovakia

 (1)   Názov strany je Magnificat Slovakia. Skrátený názov strany  je MS.

(2)  Strana je  politickou stranou podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

(3)   Strana  pôsobí na území Slovenskej republiky.

(4)   Sídlom strany je Belinského ul č. 24, 851 01 Bratislava. Adresu sídla strany určuje Predsedníctvo MS.

Článok 2

                                               strana14b

Program strany a jej ciele činnosti:

Strana Magnificat Slovakia je založená na duchovnom základe, ktorý tvorí najmä:

  1. Vnášanie kresťanského ducha do politiky a spoločnosti Slovenska.
  2. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii, ako patrónke Slovenska, vyjadrenej historickým duchovným konceptom Regnum Marianum (voľne: Kráľovstvo Panny Márie) a k jej misii ako Matke Ježiša Krista.
  3.  

Sv.CyrilMetod

3.      Vieroučné, kultúrne a vzdelanostné pôsobenie svätých Cyrila a Metoda a ich nasledovníkov, hodnoty kresťanskej tradície na území dnešného Slovenska, význam západného kresťanstva ako aj svätoštefanskej tradície a martýrov za vieru a slobodu počas celých dejín Slovenska.

4.      Civilizačno – hodnotové pôsobenie pontifikátu Jána Pavla II., rozpracovanie jeho filozofie personalizmu v politike, zvýrazňujúce jedinečnosť a dôstojnosť každého jednotlivca; jeho výzva na angažovanie sa kresťanov v politike a jeho praktické pôsobenie,  ktoré výrazne napomohlo pádu komunistického režimu na Slovensku a v Európe.

jan-pavol-2-velky2

Základným programom strany Magnificat Slovakia je politickými prostriedkami sa podieľať na upevňovaní hodnôt v živote občanov SR, najmä duchovných, morálnych a sociálnych, založených na aplikácii kresťanských politických zásad a metód v službe všetkým obyvateľom SR bez rozdielu národnosti, náboženského vyznania, rasy, pohlavia a kultúrnej identity.

Základnými cieľmi strany sú

a)      snaha vniesť do politického života na Slovensku hlbšie uplatňovanie kresťanských, morálnych a duchovných hodnôt a čností,

Halina

b)      chápať politiku ako súbor nástrojov na spravodlivé a solidárne riadenie spoločnosti a ako službu najmä tým, ktorí sú vytláčaní na okraj spoločnosti a 

c)      podporovať neskorumpovaný rozvoj individuálnych darov a schopností obyvateľov SR.

Politickými cieľmi strany MS sú:

Titulkajúl

-         zakotvenie zmienky o Trojjedinom Bohu v Ústave SR ako o najvyššej duchovnej a mravnej  autorite, a Sedembolestnej Panne Márii ako oficiálnej Patrónky Slovenska,

-         ochrana ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť

-         ochrana a rozvoj duchovnej a spoločenskej integrity slovenského národa, jeho tradícií, povedomia, kultúry, identity a histórie ako aj rešpekt a vzájomná úcta a spolupráca s historicky etablovanými národnostnými a etnickými menšinami na území SR

-          solidarita a spolupráca s kresťanmi a ich iniciatívami doma a v zahraničí

titulkapochod2a

-          legislatívne ukotvenie ochrany prirodzenej rodiny, mravnej výchovy detí a mládeže, matiek/otcov a ich neplnoletých detí, seniorov a telesne a duševne chorých a výhrady vo svedomí i na úrovni zmluvy medzi Slovenskou republikou a Vatikánom

-         podpora cirkevného školstva, škôlok a jaslí

-         zákonom garantovaná sociálna a zdravotná starostlivosť o ľudí v núdzi

-         právo na spoločenské uplatnenie, voľnú nedeľu a sviatky a spravodlivú mzdu pre každého občana SR

-         transparentná sloboda prejavu a právo na slobodný prístup k informáciám, podpora procesu objektívneho vyrovnania sa s novodobou históriou Slovenska

-         podpora ekonomickej a právnej nezávislosti Slovenska

-         spravodlivé a nezávislé súdnictvo, boj proti korupcii

-        rozvoj domáceho a drobného podnikania, hospodárenia a  malých fariem, a celkovej potravinovej sebestačnosti

-         ochrana vodného, lesného a pôdneho fondu SR pred privatizáciou a zneužívaním, ochrana životného prostredia SR, regulácia cestovného ruchu a výstavby  v chránených prírodných oblastiach.

Repríza z októbra 2011 –   November 1989 – a čo ďalej..