Mgr. Anton Čulen- volebný program na voľby predsedu VÚC 2013 + stručný životopis - aktualizované 7. 10. 2013

08.10.2013 12:48

www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=mgr-anton-culen-volebny-program-na-volby-predsedu-vuc-2013-strucny-zivotopis&cisloclanku=2013100001

1) Hlavné ciele

Slovenský národ má hlboké kresťanské korene a veľkú úctu k Sedembolestnej Panne Márii. Tieto hodnoty k nám priniesli pred 1150 rokmi svätý Cyril a svätý Metod. Slovákom nepriniesli iba vieru, jazyk a písmo, ale aj prvý zákonník napísaný v duchu Desatora. Aj vďaka tomuto zákonníku sme sa zaradili medzi popredné kultúrne národy Európy. Som toho názoru, že ak chce Slovenský národ prežiť aj ďalšie tisícročie, tak na týchto koreňoch, tradíciách a kultúre musí stavať aj dnes aj v budúcnosti. Vyžaduje si to nie len solidaritu, ale aj subsidiaritu, na základe ktorej sme všetci povinný vnášať do spoločenského, politického, hospodárskeho, mediálneho a kultúrneho života kresťanské hodnoty a tradície.

Budem sa snažiť všetkými politickými prostriedkami podieľať sa na upevňovaní, po predkoch zdedených, hodnôt v živote občanov SR., hodnôt najmä duchovných, morálnych a sociálnych, založených na aplikácii kresťanských politických zásad a metód v službe všetkým obyvateľom SR bez rozdielu národnosti, náboženského vyznania, rasy, pohlavia a kultúrnej identity.

Za svoje hlavné ciele si preto kladiem vnášanie kresťanského ducha a sociálneho učenia Cirkvi do politiky a spoločnosti Slovenska ale aj EÚ.


2) Dôstojnosť každej ľudskej bytosti

Nové cirkevné, spoločenské, hospodárske, politické a kultúrne danosti, volajú dnes so zvláštnou intenzitou, po zaangažovaní sa kresťanov do spoločenského života. Odtiahnuť sa od zodpovednosti za dianie v spoločnosti, bolo vždy pomýlené. Dnes je to ešte väčšia vina, nakoľko stav spoločnosti je už alarmujúci. Ľudia stratili nádej a chuť do života. Dôstojnosť každého človeka si vyžaduje patričnú úctu. Vždy vtedy, keď nie je človek uznaný a milovaný vo svojej dôstojnosti ako živý obraz Boží, tak je vydaný napospas najponižujúcejším a najabsurdnejším formám zneužitia, ktoré ho nemilosrdne robia otrokom silnejšieho. Tak je to na Slovensku aj dnes, keď sú ľudia pod falošným rúškom slobody a demokracie, rafinovaným spôsobom vtiahnutý do neslobody a novodobého ekonomického pracovného otroctva, bez nároku, aspoň na spravodlivú, mzdu. Mnohým je upierané právo na život, právo na prácu, právo na súkromné vlastníctvo, právo na dôstojné pracovné podmienky, medzi ktoré patrí aj právo na odpočinok po celotýždennej práci. Štatistiky dokazujú, že Slovenský občania sú v oblasti odmeňovania na posledných miestach v rámci členských štátov EÚ, pracujú najviac hodín nielen týždenne, ale aj počas nocí a nedele a za žobrácke mzdy v porovnaní s ostatnými krajinami členských štátov EÚ. Preto by Slovenská republika mala prijať v čo najkratšom čase aj zákon na ochranu nedele. „Sú dve cesty do biedy: práca v nedeľu a krádež“. (sv. Ján Mária Vianney).


3) Ochrana tradičnej rodiny- základnej bunky každého štátu

Za ďalší cieľ si považujem angažovať sa za udržanie tradičnej rodiny, ktorú tvorí muž, žena a ich deti. Úlohou rodiny je plodenie a výchova detí. Žiaden štát nemôže suplovať rodinu. Na zrodenie človeka treba dvoch ľudí opačného pohlavia. Bez manželstva a rodiny by nebola žiadna spoločnosť, ani štát. Spoločenstvo homosexuálov nie je rodina, lebo nemôže splodiť dieťa a ani ho zdravo vychovať. Štát musí ochraňovať aj ich nezletilé detí, samozrejme nie v zmysle legislatívy, aká je nám v poslednom čase nanucovaná z Bruselu. Deti z normálne fungujúcej rodiny, neslobodno vytrhávať na základe nezmyselných, až absurdných zámienok. Rodina, ktorú tvorí muž, žena a ich deti vždy bola, je a aj bude základnou bunkou každého národa. Žiadna iná forma rodiny tento zväzok nie je schopná nahradiť. Iba rodina, ktorú tvorí muž, žena a ich deti, je schopná zabezpečiť potrebnú reprodukciu. Tu sa budem snažiť vyvolať celospoločenskú diskusiu za zlepšenie postavenia mladých rodín a ich podporu. Dnes si mladý ľudia nechcú zakladať rodinu, lebo si veľmi dobre uvedomujú, že nemajú peniaze ani na to, aby si mohli dovoliť zaplatiť nie len svadobnú hostinu, ale už vôbec nie zodpovedajúce bývanie. Bez enormného dlhu nemajú veľkú nádej, že by sa im podarilo zohnať peniaze na kúpu štandardného bytu, auta, domu, alebo aspoň na podnájom. A to je dosť nedôstojné postavenie mladých rodín, od ktorých závisí budúcnosť spoločnosti a štátu.

V prvom rade musí mať zabezpečenú budúcnosť normálna mladá rodina. Tie treba podporovať a nie vytvárať nadpráva pre zväzky, ktoré sú neprirodzené. Základnou bunkou každého štátu a národa je zdravá rodina, ktorú tvorí muž, žena a ich deti. Bez zdravej rodiny, ktorá je ochotná prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich, žiadny národ na svete nedokáže prežiť. „Kto útočí na rodinu, ničí svetový mier“. (Matka Tereza z Kalkaty).

Rodina je pred akoukoľvek spoločenskou inštitúciou. Sú ľudia, čo veľmi dobre hovoria o rodine, ale nie vždy majú na zreteli jej mimoriadnu dôležitosť. Rodina nie je chorý pacient, ale model spoločenského života. Model, podľa ktorého sa musia zostrojovať všetky ostatné spoločenské skutočnosti. Spoločnosť, národ, štát, EÚ sú vždy iba veľmi veľké rodiny. Rodina nie je veľmi malým štátom, rodina je primárna z pohľadu biologického aj je primárna aj z hľadiska podstaty. Rodina je prvou spoločnosťou, v ktorej sa človek učí byť občanom, byť veriacim kresťanom a pred tým všetkým aj človekom.

Tu je dôležitý aj jazyk. Nik z nás by sa nenaučil rozprávať, ak by ho to nenaučila jeho matka. Spojivom národa je teda jazyk, ktorý je aj nositeľom kultúry. Keď štát nahrádza národ a rodinu a občana chápe ako individum, začíname hovoriť o totalite. Totalitný je štát, ktorý nechápe národ a rodinu podľa princípu subsidiarity. Štát musí zaručovať objektivitu národa- autonómny život národa. Štát je pre národ, národ je pre rodinu, rodina je pre jednotlivca a jednotlivec je pre Boha. Keď sa táto postupnosť nedodržiava ale naopak, keď Boh je pre jednotlivca, jednotlivec pre rodinu, rodina pre národ, národ pre štát, vtedy stojíme zoči-voči totalitnému štátu.

„Štát nie je totalitný len vtedy, keď sú v ňom koncentračné tábory“. (Svätý Otec J. Pavol II.) Najhoršia totalita, pretože je najmenej viditeľná je totalita demokratická. V tom zmysle, že je to režim, v ktorom ľudia chodia voliť a zdá sa, že je to maximum slobody. Väčšina rozhoduje o tom, čo je dobré a čo je zlé. To je totalitná demokracia. Nijaký parlament nemôže rozhodnúť, že rodinu tvoria dvaja muži ale ani o smrti nevinného, ako je to v prípade potratu a eutanázie. Ak nebude zaručené právo na život od počatia po prirodzenú smrť, nezaručíme ani iné ľudské práva.
Veľkým nebezpečenstvom pre rodiny na Slovensku je aj zavádzanie juvenilnej justície. Zabezpečiť právo rodičov na výchovu svojich detí aj prijatím zmluvy o výhrade svedomia.

4) Angažovanie sa za vyplácanie spravodlivej mzdy pre všetkých pracujúcich občanov Slovenskej republiky

Ďalším cieľom je angažovať sa za dôstojné pracovné podmienky pre všetkých pracujúcich občanov Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj spravodlivá mzda (mzda vyplácaná spravidla živiteľovi rodiny, za ktorú si každý pracujúci občan SR môže zabezpečiť dôstojné životné podmienky pre seba, manželku a všetky nezaopatrené deti. Mzda musí postačovať aj na to, aby si pracujúci občan mohol z nej odvádzať odvody do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, šetrenie na starobný dôchodok, šetrenie na kúpu bytu, domu, auta alebo iného súkromného majetku a štandardnú dovolenku aspoň jeden krát do roka). Vytvoriť na Slovensku také pracovné podmienky, aby občania neodchádzali za lepšie platenou prácou do zahraničia.

Spolupracovať z odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v oblasti zvyšovania zamestnanosti občanov, tvorbe zákonov na ochranu práv zamestnancov, na zlepšovaní ich pracovných podmienkach, na výške spravodlivej mzdy a minimálnej mzdy.


Práca a mzda.

- Každý poctivo pracujúci zamestnanec má nárok na pracovné prostredie, ktoré neohrozuje jeho zdravie a život. Pokým nemožno sťažené podmienky celkom eliminovať, patria zamestnancovi príplatky za sťažené podmienky práce a riziko. Musí to byť so súhlasom zamestnanca, ku ktorému nesmie byť nútený. Vynútený súhlas je neplatný a trestný. Zamestnanca musí zamestnávateľ riadne poistiť na zvýšené riziko zo svojich prostriedkov. Za odmietnutie nesmie byť zamestnanec sankcionovaný. Prekročenie tohto pravidla musí byť trestné.

- Má nárok na poctivé a slušné jednanie voči svojej osobe zo strany zamestnávateľa, ktoré je povinný opätovať.

- Minimálna mzda musí byť stanovená v takej úrovni, aby sa za ňu oplatilo pracovať. Aby pokryla náklady na dochádzku do práce a aby si mohol zamestnanec za ňu kúpiť základné potraviny minimálne pre seba a tri ďalšie osoby (manželský partner, dve deti). V každý odpracovaný deň, aj keď dĺžka potrebného pracovného výkonu nepresiahla sedem hodín denne.

- Pri stanovení mzdy za riadny pracovný úväzok, musí zamestnávateľ vziať do úvahy skutočný pracovný výkon zamestnanca, náročnosť a kvalitu vykonávanej práce.
Pomocným vodítkom, aj keď nie absolútnym, by mali byť mzdy, na porovnateľných pracovných pozíciách, zamestnancov v susediacich štátoch. Do úvahy treba brať štát, kde je mzdové ohodnotenie najvyššie. Mzda slovenského zamestnanca by mala minimálne dosiahnuť 65% mzdy zahraničného zamestnanca (kritérium pre radových zamestnancov). Predovšetkým ekonomicky silné podniky, by si mali dať pozor na výšku miezd pre radových zamestnancov. Slušné mzdy nie sú výsadou, len pre vyšší a vysoký manažment. Aj tu platí primeranosť, aby viacej zvýšilo pre podriadených.

- Tam, kde to nie je nevyhnutné, nesmie zamestnávateľ vyžadovať prácu v nedeľu a vo voľné sviatočné dni. Za uvedené dni sa nesmie zamestnancom krátiť ich stanovená mzda.

- Za práce nadčas a v noci patrí zamestnancovi osobitná mzda (odmena).

- Za prácu počas nedele a sviatkov by patrí zamestnancovi príplatok 100%5) Angažovanie sa za zlepšenie zdravotnej starostlivosti a preventívnej starostlivosti o občanov.

Zodpovedná kontrola hospicov a domovou sociálnych služieb. Ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Udržiavane nemocníc a stredísk záchrannej služby.

Vytvoriť také podmienky, aby lekári a sestry neodchádzali za lepšie platenou prácou do zahraničia. Vytvoriť v každom takomto zariadení také podmienky, aby sa v nich pacienti cítili dôstojne a bez obáv o svoje zdravie, život a bezpečnosť. Ceny liekov prispôsobiť úrovni príjmov radových občanov a vyplácaných dôchodkov. Právo zamestnancov zdravotníckych zariadení na výhradu svedomia.Zdravie a zdravotníctvo.

- Na zdravotnú starostlivosť, opatrovateľskú službu, domov sociálnych služieb, hospic, má nárok každý riadne zdravotne a dôchodkovo poistený občan Slovenskej republiky, alebo cudzinec zdravotne a dôchodkovo poistený na území SR. Pacientom v domovoch sociálnych služieb a hospicoch zaručiť podľa potreby viac ako dve plienky na deň, dostatočné stravovanie, ošetrenie a právo na dôstojné dožitie. Osoby nepoistené majú nárok v akútnych prípadoch a v prípadoch bolestivých, na ošetrenie len v nutnom rozsahu a to vo všetkých kompetentných zdravotníckych zariadeniach na území SR, v čítane súkromných.

- Mzdy zdravotných sestier, ošetrovateliek a ošetrovateľov, treba v najbližšom možnom termíne, najneskôr do roka, zvýšiť minimálne o 50%. Toto opatrenie musí mať prioritu pred zvyšovaním platov lekárov (s výnimkou lekárov prvého kontaktu – obvodní lekári). Ich počet musí byť dostatočný na počet pacientov.

- Kontrolovať pravidelne aj námatkovo, chod a prácu personálu v nemocniciach, predovšetkým štátnych. Bezodkladne prešetrovať všetky relevantné sťažnosti pacientov aj personálu zariadení. Nedbalostné a úmyselné prechmaty personálu, poškodenia zdravia, nedostatočnej starostlivosti a podozrivé úmrtia pacientov, bezodkladne vyšetriť a potrestať. Venovať pozornosť zaobchádzaniu s bezmocnými pacientmi (ťažko chorí, deti a prestarnutí). Nedbalosť a zámerné chyby adekvátne trestať. Eutanázia je vraždou.

- Ceny liekov prispôsobiť finančným možnostiam najslabších sociálnych skupín a legislatívne zamedziť kšeftovaniu s týmto liekmi.

- Neobmedzovať konkurenciu v poskytovaní zdravotného ošetrenia, predaja liekov a zdravotného poistenia. Treba k tomu vypracovať nekomplikovanú a logickú legislatívu a jej dodržiavanie striktne kontrolovať a pri hrubom porušení sankcionovať.

- Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Nechcené deti riešiť hniezdami záchrany, anonymnými pôrodmi s následnou adopciou do vhodného prostredia.

- Bezodkladne uzákoniť u zdravotníckeho personálu, dobrovoľnú výhradu svedomia. Lekár nie je povinný robiť kata. Lekár je služobník života. Nikdy neuzákoniť eutanáziu, proti utrpeniu je dnes dosť iných prostriedkov. Eutanázia je nebezpečný precedens. Povolením eutanázie sa prekračuje posvätný kruh úcty k ľudskému životu. Eutanázia je zásterka pre nelegálne popravy v rukách zločincov.

- Je potrebné tlačiť na vládu a Ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlene zjednali poriadok v platení poplatkov a doplatkov v zdravotníckych zariadeniach.

- Je neúnosné, aby riadne poistený pacient doplácal lekárovi za štandardné úkony, alebo za úkony ktoré sú pre zdravie pacienta nevyhnutné.

- Vrcholom opovážlivosti je, keď špecialista vykoná bežné rutinné vyšetrenie a zaúčtuje pacientovi niekoľko desiatok eur (60 – 70) a navyše si vypýta poisteneckú kartičku, aby predložil ďalší účet poisťovni.

- Vyberanie poplatkov na pohotovosti, od ľudí v akútnej núdzi je absolútne neprijateľné.

- Akceptovateľný by bol jednorazový poplatok (maximálne do výšky 5 euro). Tento poplatok by sa mohol vybrať pri prvej návšteve s novým ochorením. Dôvodom by nemal byť zisk, ale profylaktické opatrenie proti notorickým simulantom a kverulantom. Čiže, od skutočne chorého človeka, by ho lekár nemusel vybrať.

- Pravidelné komplexné vyšetrenia by mala hradiť v plnom rozsahu poisťovňa. V prípade, že lekár nariadi komplexné vyšetrenie v mimoriadnom termíne, keď si to vyžiada zdravotný stav pacienta, malo by byť toto vyšetrenie tiež na účet poisťovne.6) Angažovanie sa za zlepšenie situácie v školstve, spravodlivé prerozdeľovanie financií na školstvo, kultúru a šport.

Stanovenie spravodlivej mzdy pre zamestnancov školstva. Podpora , výučby jazykov, morálnych hodnôt, pravdivo interpretovanej histórie. Podpora a snaha o udržanie si kvalitných pedagógov, ktorí v súčasnosti odchádzajú zo školstva. V dnešnej dobe sme svedkami, ako zanikajú školy, športové kluby a mnohé mládežnícke organizácie, lebo nasledujúca generácia nie je dostatočne početná, aby mal kto pokračovať ďalej. Preto sa budem angažovať za:

- Zlepšenie vytvorenia podmienok mladých ľudí aby nemali strach založiť si rodinu a priviesť na svet deti

- Presadzovanie rozširovania mimoškolských aktivít pre deti

- Predchádzanie a potláčanie agresivity na školách

- Ochrana mravnej výchovy detí a mládeže

- Dodržiavanie práva rodičov rozhodovať a výchove ich detí a výbere školy

- Zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi a súkromnými školami

- Zlepšiť riadenie škôl a tým aj celého vzdelávacieho systému v oblasti manažmentu smerovať výuku tak, aby vytvárala predpoklady pre zapojenie sa absolventov škôl do praktického života

- Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, ktorí prišli o prácu, aby sa mohli uplatniť na trhu práce a aby získali väčšie možnosti na uplatnenie sa na pracovnom trhu.

- Podpora kultúry a nie pseudokultúry

- Iniciovať verejnú laickú aj odbornú diskusiu o výchovnej úrovni masmédií

- Vytvoriť legislatívu na ochranu mládeže pred morálne devastačným pôsobením médií (nemáme na mysli obmedzovať slobodu vyjadrovania sa k politike, dianiu v spoločnosti, kritiku verejných činiteľov atd...)

- Vrátiť slušnosť a patričnú úctu do života v našich mestám a obciam

- Z hľadiska štátnej podpory majú byť štátne, súkromné a cirkevné školy rovnocenné.

- Nástupný plat učiteľa, po uplynutí skúšobnej lehoty, by nemal byť nižší, ako 1000 euro brutto.

- Školy nesmú mať v náplni hlásanie triednej nenávisti, rasovej, alebo medzipohlavnej nenávisti (muž a žena sú právne rovnocenní, ale nie sú prirodzene totožní – dopĺňajú sa ). Treba zakázať propagáciu homosexuality medzi nezletilou mládežou.

- Vysvetľovanie pohlavnej problematiky zaviesť až v šiestej triede v rámci výuky biológie. Pokiaľ ide o reprodukciu človeka, zdôrazniť morálny aspekt a zodpovednosť vyplývajúcu z rodičovstva. Nepovzbudzovať mládež k predčasným sexuálnym aktivitám. Už tehotné dievčence neostrakizovať a netlačiť do potratu, ale naopak, vysvetliť možné alternatívy riešenia a predovšetkým pomôcť v nastávajúcej situácii.

- Nepovoľovať otváranie škôl s pochybným zameraním (sektárstvo, scientológia).

- Je nutné tlačiť na vládu, aby ukončila „experimenty“ so školami a vzala školský problém vážne.

- Je potrebné dať sociálnej vláde na vedomie, že nedostatok peňazí pre školy nie je argument. Treba prestať šafáriť a kradnúť.

- V prvom rade o reforme v školstve by mali rozhodovať morálne a odborne zdatní pedagógovia s patričnou praxou. V žiadnom prípade by to nemali byť politickí nominanti.

- Je nutné pre školy, podľa ich zamerania a stupňa, taxatívne určiť minimálny obsah a rozsah predmetov, ktoré musia úspešní absolventi ovládať. Toto by mala byť úloha týmu špičkových pedagógov a psychológov. Z toho by mala vychádzať tvorba učebníc a učebných pomôcok. Učebnice a pomôcky by mali byť všeobecne prístupné za prijateľné ceny. Žiaci z mimoriadne sociálne slabých rodín, by dostali učebnice a pomôcky zadarmo. Tam, kde by hrozilo, že budú učebnice a pomôcky poškodené, stratené, alebo predané nezodpovednými rodičmi, by boli tieto veci skladované v škole. Žiaci z pochybného prostredia by mali dostať, aspoň čiastočnú možnosť, pripraviť sa na vyučovanie v priestoroch školy. (Po riadnom vyučovaní, za asistencie odborného dozoru, by si mohli vyriešiť a napísať úlohy). Odborný dozor by za túto službu bo zvlášť honorovaný.

- Čokoľvek, okrem stanoveného, naučí škola navyše, je na pedagógoch školy. Školy by boli hodnotené (komisiou z nepolitických nominantov), podľa uplatnenia a výsledkov, aké dosiahli jej frekventanti v praktickom živote. Tieto hodnotenia by sa uskutočnili v časových cykloch (2 – 3 roky). Mimoriadne úspešné školy by dostali mimoriadny príspevok na prevádzku a platy pedagógov.

- Pedagógovia na školách by mali štatút verejného činiteľa. Nevyprovokovaný útok na učiteľa, alebo spolužiaka by bol obratom trestaný, hoci aj vylúčením zo školy.

- O základnom plate učiteľa by nerozhodoval riaditeľ. Plat by bol stanovený tabuľkovo, podľa odslúžených rokov. (Tento systém úspešne fungoval v medzivojnovom Československom školstve o ktorého kvalite sa nám môže iba snívať).

- Mimoriadne odmeny by boli na rozhodnutí riaditeľa. Boli by na pracovisku zverejnené so stručným zdôvodnením.

- Morálne a odborne nespôsobilého učiteľa by mohol riaditeľ prepustiť s riadnym zdôvodnením. Učiteľ by sa mohol odvolať na ministerstvo (rozhodla by komisia v ktorej by nesmeli byť politickí nominanti, priatelia, alebo známi zainteresovaných strán (učiteľa, riaditeľa). Ďalšou etapou by mohla byť súdna arbitráž.

- Každá škola by mala mať k dispozícii telocvičňu, prípadne tiež ihrisko, alebo aspoň jedno z týchto zariadení. Tieto zariadenia by mohli, za odborného dozoru, používať žiaci aj mimo vyučovania. Dozor by bol zvlášť honorovaný.

- Školská telesná výchova by mala prioritu pred podporou profesionálneho športu. Profesionálne kluby by mohli poskytovať sponzorské dary školám a tréneri a kvalitní športoví profesionáli, by sa mohli zúčastňovať pri športovej výuke a športových akciách školy. (Na základe dobrovoľných dohôd).7) Transparentnosť

Zabezpečiť väčšiu verejnú kontrolu hospodárenia VÚC a zverejňovanie finančných transakcií, verejného obstarávania a výberových konaní na internete.


8) Šetrenie Kontrola finančných transakcií a dôsledné využitie peňazí z eurofondov. Presadzovanie znižovania platov poslancov, predsedu a vedenia VÚC, v prípade ak nedokážu presadiť zvyšovanie životnej úrovne ľudí pracujúcich v regióne.


9) Podpora malého a stredného podnikania a rozvoj infraštruktúry

Snažiť sa o podporu malého a stredného podnikania a tak prispieť k zmierňovaniu následkov hospodárskej a finančnej krízy. Podpora rozvoja poľnohospodárstva a vytvárania pracovných príležitostí na vidieku a to najmä v poľnohospodárstve a chove dobytka . Zastaviť trend zarastania stoviek hektárov úrodnej pôdy burinou a bodľačím. Na vytvorenie nových pracovných miest a prilákanie investorov do regiónu je potrebné aj dobudovanie potrebnej infraštruktúry. Podporu dobudovanie priameho diaľničného spojenia z Bratislavy do Košíc a Budapešti.


10) Podpora cezhraničnej spolupráce

Snažiť sa o podporou cezhraničnej spolupráce aby tieto boli prínosom v každej oblasti. Využiť skúsenosti zahraničných partnerov v oblasti zvyšovania zamestnanosti, turistického ruchu, kultúrnych podujatí, športových podujatí a cestovného ruchu. Snažiť sa o spoločný postup v otázke ochrany voľnej nedele a sviatkov. Podpora Slovákov žijúcich v zahraničí a spolupráca s nimi.


11) Ochrana a rozvoj duchovnej a spoločenskej integrity slovenského národa, jeho tradícií, povedomia, kultúry, identity a histórie ako aj rešpekt a vzájomná úcta a spolupráca s historicky etablovanými národnostnými a etnickými menšinami na území SR

- Solidarita a spolupráca s kresťanmi a ich iniciatívami doma a v zahraničí

- Legislatívne ukotvenie ochrany prirodzenej rodiny, mravnej výchovy detí a mládeže, matiek/otcov a ich neplnoletých detí, seniorov a telesne a duševne chorých a výhrady vo svedomí i na úrovni zmluvy medzi Slovenskou republikou a Vatikánom

- Podpora cirkevného školstva, škôlok a jaslí

- Zákonom garantovaná sociálna a zdravotná starostlivosť o ľudí v núdzi

- Právo na spoločenské uplatnenie, voľnú nedeľu a sviatky a spravodlivú mzdu pre každého občana SR

- Transparentná sloboda prejavu a právo na slobodný prístup k informáciám, podpora procesu objektívneho vyrovnania sa s novodobou históriou Slovenska

- Podpora ekonomickej a právnej nezávislosti Slovenska

- Spravodlivé a nezávislé súdnictvo, boj proti korupcii

- Rozvoj domáceho a drobného podnikania, hospodárenia a malých fariem, a celkovej potravinovej sebestačnosti

- Ochrana vodného, lesného a pôdneho fondu SR pred privatizáciou a zneužívaním, ochrana životného prostredia SR, regulácia cestovného ruchu a výstavby v chránených prírodných oblastiachAnton ČulenMgr. Anton Čulen
Narodený: 7. 6. 1965 Skalica
Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské


Vzdelanie:

1971-1979 ZDŠ Marka Čulena v Brodskom. Po prijatí sviatosti prvého svätého prijímania z rúk dôstojného pána dekana Ota Holúska začal miništrovať v miestnom kostole svätého Antona pustovníka, za čo už od útleho detstva zažil mnohé perzekúcie zo strany komunistického vedenia školy, kvôli noseniu krížikov a náboženskému spôsobu života.

1980-1983 SOU ZVL strojárske, Skalica

Počas štúdia v SOU ZVL Skalica viac krát predvolaný do riaditeľne a napomínaný za nosenie krížika a šírenie evanjelia v stredoškolskom prostredí. Počas štúdia tretieho ročníka z dôvodu zosmiešnenia ateistických prednášateľov a odmietnutia odstránenia kresťanského krížika z odevu podmienečne na čas vylúčený zo štúdia.

1986-1988- Základná vojenská služba

Na jar v roku 1986 po narukovaní na delostreleckú poddôstojnícku školu do Vojenského útvaru v Senici ako jediný vojak Waršavskej zmluvy bezdôvodne a proti svojej vôli poslaný domov zo základnej vojenskej služby naspäť do civilu. Po opätovnom narukovaní na jeseň 1986 do VÚ v Jičíne perzekvovaný, vypočúvaný príslušníkmi vojenskej kontrarozviedky a šikanovaný velením VÚ v Jičíne za organizovanie modlitebných skupín v priestoroch kasární, stretávanie sa s kňazmi a návštevy kostola počas vychádzok. Za náboženský spôsob života a opakované nesplnenie niekoľkých nezmyselných rozkazov viackrát potrestaný prevelením. Z týchto dôvodov počas výkonu základnej vojenskej služby aj s vedomím velenia daného vojenského útvaru opakovane vystavený šikanovaniu zo strany mazákov a niekoľkým pokusom o fyzickú likvidáciu.

1983-1990 Nafta Gbely – Zámočník

Po skončení ZVS ako jediný pracovník ŠP Nafta Gbely odmietol podpísať dokument odsudzujúci Vyhlásenie „Několik vět“ - Charty 77, ako aj dokument odsudzujúci disidenta Václava Havla za akt položenia kytice kvetov k soche sv. Václava v Prahe.

V auguste 1989 zadržaný príslušníkmi Maďarskej pohraničnej stráže pri pokuse o ilegálny prechod maďarsko-rakúskej štátnej hranice a uväznení vo vojenskej väznici v kasárňach v Šoproni.

Po revolúcii v roku 1989 za aktívny odpor proti komunistickému režimu navrhnutý spolupracovníkmi ako kandidát na post predsedu ROH v ŠP Nafta Gbely.

1991-2008 zamestnaný v SPP Bratislava

Mlynské Nivy 44/A – Prevádzkový montér plynovodov, štátny zvárač, pracovník infraštruktúry – registratúra, archív organizácie.

V roku 1994 perzekvovaný, vyšetrovaný a zastrašovaný za odmietnutie rešpektovania nariadenia vedenia SPP, a.s. vo veci porušovania náboženskej slobody a zákonov SR vo veci presunutia štátneho sviatku SR- Zjavenia Pána (Troch kráľov) na iný deň.

V roku 1995 zorganizoval modlitbové stretnutie v Bratislave na protest proti nezákonnej domovej prehliadke, ktorú vykonali príslušníci SIS v sídle banskobystrického biskupa Mons R. Baláža.

V roku 1996 podal trestné oznámenie na riaditeľa SIS I. Lexu za útoky proti Cirkvi a biskupovi Mons R. Balážovi .

2006 OZ Magnificat, Žabotova 2, Bratislava –organizačný referent (Písanie článkov, práca s PC, expedícia časopisov)

2007-2008 Vedúci redaktor motoristického časopisu

1995-1997 SOU Strojárske, Vranovská 4, Bratislava – maturitná skúška

1997-2002 Rímskokatolícka cyrlilometodská bohoslovecká fakulta (CMBF) Univerzita Komenského v Bratislave, štátna skúška v študijnom odbore učitelstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: náboženská výchova- etická výchova.

V roku 2000 zorganizoval Petíciu za Zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami, ktorú podpísalo viac, ako 220 000 občanov Slovenskej republiky.

Od roku 2004 perzekvovaný, zastrašovaný a vyšetrovaný vedením SPP, a.s. ako predseda ZO NKOS v SPP, a.s. z dôvodu založenia Základnej organizácie Nezávislých kresťanských odborov Slovenska v SPP, a.s. Z toho istého dôvodu v roku 2005 čelí pokusu vedenia SPP, a.s. likvidáciu ZO NKOS v SPP, a.s. a následne ako predseda tejto odborovej organizácie je v rozpore so zákonom a medzinárodnými dohovormi prepustený zo zamestnania. V roku 2008 súd potvrdil že toto konanie vedenia SPP, a.s. bolo v rozpore so zákonom.

V roku 2006 s Antonom Seleckým predkladá do NRSR petíciu o Výhrade svedomia, ktorú podpísalo viac ako 120 000 občanov Slovenskej republiky.

V roku 2009 založil AZN (Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z.).
V júli roku 2013 organizuje petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele v NRSR.


Jazykové znalosti:

Ruský jazyk– základy
Talianský jazyk-základy

Záujmy:
Publicistika
História
Príroda a turistika

Aktualizované 7. 10 2013