Pápež František schválil nové právne predpisy pre Vatikán

12.07.2013 10:07


Dnes bol publikovaný apoštolský list pápeža Františka vo forme Motu proprio, obsahujúci úpravu právnych predpisov Mestského štátu Vatikán a Svätej stolice. Od 1. septembra 2013 tak vo Vatikáne nadobudnú účinnosť nové úpravy Trestného zákonníka, Zákonníka pre trestné procesy a Všeobecné normy pre oblasť administratívnych sankcií. Jednotlivé zákony dnes zároveň schválila aj Pápežská komisia pre Štát Vatikánskeho mesta.

Dôležitou zložkou súčasnej reformy je rozšírenie medzinárodnej justičnej spolupráce v zmysle medzinárodných dohovorov. „V našej dobe“ – píše Svätý Otec v úvode Motu proprio – „je spoločné dobro čoraz viac ohrozované medzinárodnou a organizovanou trestnou činnosťou, zneužitím trhu a ekonomiky, ako aj terorizmom. Je preto nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo vhodné právne nástroje, ... napomáhajúce predchádzaniu trestnej činnosti a boju proti nej, podpore medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach“.

Nová právna úprava zavádza trestné paragrafy týkajúce sa zločinov proti ľudskosti, v duchu ustanovení štatútu Medzinárodného trestného súdu z roku 1998. Podrobne pokrýva aj kategóriu trestných činov proti deťom, ako obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia, sexuálne násilie či prechovávanie detskej pornografie. Uplatňujú sa zásady spravodlivého procesu ako dodržanie primeranej lehoty či prezumpcia neviny, pričom boli posilnené bezpečnostné opatrenia, ktoré sú k dispozícii súdnym autoritám. Z hľadiska sankcií možno spomenúť, že v novej úprave trestného práva nefiguruje trest doživotia a bol nahradený odňatím slobody na 30 až 35 rokov.

Kapitola trestných činov v oblasti verejnej správy bola revidovaná v súvislosti s Dohovorom OSN o boji proti korupcii z roku 2003. Zákon vzťahujúci sa na administratívne sankcie má povahu všeobecných právnych predpisov. Bol tiež zavedený aj systém sankcií, vzťahujúci sa na právnické osoby, určujúci právnu zodpovednosť pre prípady trestnej činnosti páchanej ich orgánmi alebo zamestnancami. Stanovuje sa priama zodpovednosť so sankciami zákazu výkonu činnosti a pokuty. Stanovujú sa napríklad konkrétne sankcie za porušenie úradného tajomstva.

Niektoré zákony majú pomerne široký rozsah vzhľadom na aktualizáciu početných medzinárodných dohovorov, ako sú Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 a jeho opčné protokoly z roku 2000, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu z roku 1984, Medzinárodný dohovor z roku 1965 o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie či Ženevské dohovory z roku 1949 proti vojnovým zločinom.

Zavedenie súčasných zmien v oblasti trestného práva pápežom Františkom je ďalším pokračovaním úsilia Svätej stolice v nadväznosti na opatrenia prijaté v roku 2010 počas pontifikátu Benedikta XVI. Ako uvádza komuniké Vatikánskeho tlačového strediska, tieto normatívne zásahy sú zamerané na zabezpečenie systematickejšieho a kompletnejšieho regulačného systému Vatikánu. – jk, jb –