PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

28.08.2013 12:24

S ohľadom na to, že na Slovensku sú snahy zaviesť do sociálneho systému štátu zmeny v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí, ktoré organizovane týrajú, zneužívajú, vraždia deti a rodičov, rozkladajú rodiny a štáty po celom svete, vyjadrujeme tomuto systému hlasné a rázne NIE! Pripravovaný zákon pôsobí na papieri ako nevinná a dobrá reforma v prospech detí, ale žiaľ jej fungovanie v praxi nabralo hrôzostrašnú podobu obchodovania s deťmi. Všade vo svete, kde bol tento zákon prijatý, sa opakuje rovnaký scenár a spúšťa sa vlna strachu, násilia, bezmocnosti, psychického a fyzického týrania, sexuálneho zneužívania, samovrážd a vrážd. Množstvo prípadov násilného odobratia detí zo zdravých rodín sa už nedá ignorovať, ani popierať, aj napriek snahám mocenských skupín o obmedzenie prístupu k týmto informáciám . Tieto skupiny ťažia z ľudského utrpenia obrovské peniaze a v mnohých krajinách sa preto zverejnenie pravdy stalo trestným činom. V týchto prípadoch štát umožňuje a podáva ruky organizovanému zločinu, čo my, občania Slovenskej republiky, nemôžeme vo svojej vlasti dovoliť. Naša kultúra pokladá rodinu za základ spoločnosti a je si vedomá toho, že rozvrátenie rodiny povedie k rozvráteniu štátu a jeho rýchlemu vymretiu a následnému zániku. Máme za to, že zahraničie tlačí na skoré uzákonenie tohto zákona práve z tohto dôvodu a každého kto tento zákon napriek varovaniam, dôkazom a informáciám zo zahraničia podporí, musíme považovať za nepriateľa našej vlasti a našich detí. Nakoľko sa obeťami stalo už množstvo našich občanov a detí adoptovaných do zahraničia a premiér Róbert Fico aj napriek tomu podľa posledných medializovaných informácii tvrdí, že sa môžeme Britským modelom rodinnej starostlivosti inšpirovať

žiadame Národnú radu SR :

- aby na Slovensku nikdy a za žiadnych okolností nebol prijatý zákon a systém juvenilnej justície, ani žiaden iný podobný systém, ktorý by peňažne alebo inak zvýhodňoval iné osoby na úkor biologickej rodiny
- aby kompetentné orgány začali trestné stíhanie z dôvodu porušovania medzinárodných dohôd a vážnych podozrení, že došlo k závažným trestným činom v súvislosti s medzinárodnými adopciami 158 nezvestných detí do Talianska.
- aby bolo po nezvestných deťoch vyhlásené medzinárodné pátranie a následne po ukončení pátrania boli prevezené na Slovensko a tu podrobne vyšetrené a skontrolované
Vyhradzujeme si právo na informácie o výsledkoch tejto kontroly
Chceme vedieť :
koľko detí adopcie neprežilo !
koľko detí bolo fyzicky a psychicky týraných !
koľko ich bolo sexuálne alebo inak zneužitých !
koľko náhradných rodín každé dieťa vystriedalo a v akých podmienkach žilo !
koľko zákonov bolo pri adopciách porušených !
mená všetkých kompetentných osôb, ktoré mali na tieto adopcie dohliadať !
- aby sa štát začal zaoberať problémom juvenilnej justície, odoberaním Slovenských detí ich rodičom v zahraničí, adopciami Slovenských detí do zahraničia a okamžite vyvinul tlak na tieto krajiny a poskytoval všetkým občanom v núdzi maximálnu podporu a pomoc pri dožadovaní sa svojich práv a svojich detí
- aby boli zakázané adopcie do krajín, v ktorých by boli ďalšie Slovenské deti ohrozené a to predovšetkým tam, kde je zavedený systém profesionálnej náhradnej pestúnskej starostlivosti
- aby boli všetky zadržiavané Slovenské deti v zahraničí vrátené do svojej krajiny
- aby bolo zahájené vyšetrovanie ohľadom svojvoľného konania zahraničných úradov za nedodržiavanie medzinárodných dohôd a právnych postupov voči Slovenským občanom v zahraničí a následne boli vyvodené dôsledky, sankcie a opatrenia na ochranu našich občanov aj v budúcnosti
- aby boli v našom štáte upravené, presne vymedzené a kontrolované právomoci sociálnych pracovníkov. Je potrebné okamžite zabrániť ďalším traumám na strane detí a ich rodičov z dôvodu nekompetentnosti a svojvoľnosti konania štátnych zamestnancov
- aby bol prípad rodiny Spáčilových riadne vyšetrený a bezprávne konanie v tomto prípade ,ale aj v iných, potrestané. Na základe toho sa musia prijať opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobných prípadov, keďže tento prípad na Slovensku nie je ojedinelý
-aby polícia nemala právo vstúpiť do našich bytov len na základe anonymných udaní iných osôb. Keďže polícia už má vo vážnych podozreniach z týrania dieťaťa právo vstúpiť do bytu, pokladáme to za nedôvodné
- aby upravila zákony tak, aby ochraňovali rodinu a jej individuálny prístup k výchove vlastných detí podľa vlastného presvedčenia, vedomia a svedomia na základe individuálnych skúsenosti a potrieb, bez strachu z možného stíhania či diskriminácie. Chceme aby boli akceptované rozhodnutia rodičov v otázkach slobodnej voľby v očkovaní, vo výbere možnosti alternatívneho školstva či alternatívnej medicíny

možnosť podpísať petíciu tu : https://www.peticie.com/peticia_na_ochranu_deti_pred_zneuitim_socialnym_systemom_tatu