pp.František: Kňazi majú byť pastieri Božieho ľudu, nie funkcionári

19.07.2013 20:11


P:3, 18. 07. 2013 09:42, ZAH

Rím. "Kňazi majú byť pastieri Božieho ľudu, a nie štátnymi klerikmi, funkcionármi," píše sa v dokumente, ktorý napísal býval kardinál Bergoglio a teraz bol zaslaný prostredníctvom generálneho vikára Rímskej diecézy, ako príprava a námet na reflexiu pred stretnutím, na ktoré 16. septembra zvoláva rímsky biskup František všetkých kňazov svojej diecézy. Svätý Otec, píše kardinál Vallini v pozývacom liste zaslanom všetkým rímskym kňazom, pozýva všetkých kňazov pôsobiacich v Rímskej diecéze na kňazské stretnutie, ktoré má byť utvrdením vo viere a povzbudením k službe. Spomínaný dokument je reflexiou, ktorú kardinál Bergoglio predniesol na stretnutí s klérom diecézy Buenos Aires v roku 2008, teda tesne po Konferencii episkopátov Latinskej Ameriky a Karibiku v Aparecide.

Dokument bývalého arcibiskupa Buenos Aires je teda teraz určený všetkým kňazom Rímskej diecézy a ponúka prenikavý pohľad na kňazskú identitu v dnešnej dobe. "Primárnou požiadavkou je, aby farár bol autentickým učeníkom Ježiša Krista, pretože jedine kňaz zamilovaný do Krista môže obnoviť farnosť. Súčasne však musí byť horlivým misionárom, ktorý sa ustavične vydávať hlásať vzdialené a neuspokojuje sa s obyčajnou administratívnou prácou. Ďalej, pokračuje súčasný pápež, je potrebné, aby "prednostná láska k chudobným prenikala každú našu pastoračnú štruktúru a prioritu. Príliš totiž dnes obraňujeme priestory súkromia a pôžitku a nechávame sa nakaziť individualistickým konzumom. Naša preferencia chudobných je tak vystavená riziku, že zostane na teoretickej alebo čisto emotívnej rovine, bez toho aby mala dopad na naše postoje a rozhodnutia."

Pôsobivú pasáž listu buenosaireského arcibiskupa z roku 2008 tvoria nasledujúce slová: "Za spomínanými požiadavkami stojí implicitná túžba nášho veriaceho ľudu, ktoré chce pastierv a nie štátnych úradníkov, funkcionárov, ktorí nezabudnú na to, že bolo "vzatí zo stáda" a ktoré nezabudnú na "svoju matku a babičku" - ako pripomína apoštol Pavol v Liste Timotejovi (2 Tim 1, 5), presbytermi, ktorí sa chránia pre koróziou "duchovného zosvetštenia", ktoré je tým "najväčším nebezpečím,... najzáludnejším pokušením, ktoré sa opäť a opäť zákerne vracia potom, čo sme všetky ostatné pokušenia premohli, pretože je tieto víťazstva podnecujú a živí"... "Pokiaľ by toto duchovné zosvetštenie malo zaplaviť Cirkev a pracovať na jej skazení tým, že bude útočiť priamo na jej princíp, bolo by nekonečne zhubnejšie než prosté zosvetštenie morálne. Bolo by to ešte horšie, než ono nechutné malomocenstvo, ktoré v istých momentoch dejín tak kruto znetvorilo milovanú Snúbenicu, keď náboženstvo akoby vnieslo pohoršenie do samotnej svätyne, predstavovanej prostopašným pápežom, a pod šperky, drahokamy, líčidlá a ozdobami skrývalo tvár Ježiša Krista.... Jemne sa vkrádajúci humanizmus, nepriateľ živého Boha a skryto i nepriateľ človeka, do nás môže preniknúť tisícorakými spôsobmi" (H. De Lubac, Meditácie o Cirkvi, KN, 2010, str. 172).

Varovanie pred duchovným a zosvetštením či mondénnou spiritualitou pochádza z knihy Henryho De Lubaca SJ Meditácie o Cirkvi a často sa opakovalo, ako v príhovoroch bývalého arcibiskupa Buenos Aires, tak i terajšieho rímskeho biskupa. Pápež František teraz odporúča toto varovanie francúzskeho jezuitu z 50-tych rokov minulého storočia tiež dnešným a konkrétne rímskym kňazom, ako prípravu na stretnutie, ku ktorému sú v rámci Roku viery pozvaní na pondelok 16. septembra tohto roka.
( TK KBS, RV CZ; ml ) 20130718016