Pútnické miesta zjavení Panny Márie

13.08.2013 19:20

Mesiac a pol po záplavách sa v Lurdoch koná národná púť
P:3, 12. 08. 2013 23:16, ZAH

Lurdy sú po záplavách opäť plné pútnikov. V tomto týždni od 11. do 16. augusta 2013 sa vo francúzskej národnej mariánskej svätyni koná 140. národná púť. „Lurdy, brána k viere“ – je jej téma, odrážajúca aktuálny kontext Roku viery. Púť vedie Mons. Jean-Luc Brunin, biskup diecézy Le Havre, ktorý je aj predsedom Rady pre rodinu pri Konferencii biskupov Francúzska, a očakáva sa na nej účasť 10-tisíc veriacich. Na programe dní bude okrem svätých omší, procesií, modlitby posvätného ruženca aj tzv. Škola viery. Umožní pútnikom individuálne alebo v skupinách prežívať momenty, ktoré môžu byť prehĺbením v niektorej vybranej téme. Ako každý rok, aj teraz sa 15. augusta obnoví tradícia zasvätenia Francúzska Panne Márii, siahajúca do roku 1638.

Odpust v Klokočove v znamení ochrany života
P:4, 12. 08. 2013 07:24, DOM

Klokočov. Najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie v Klokočove, ktorá sa konala uplynulý víkend mala dva tematické momenty: ochranu ľudského života a túžbu po nebeskej vlasti.
V sobotu podvečer sa po veľkej večierni ku sviatku Zosnutia Bohorodičky veriaci zapojili do archijerejskej svätej liturgie, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii rozobral tri dôvody, pre ktoré bola naša nebeská Matka vzatá s telom i dušou do neba. „Sú to jej víťazstvá: nad hriechom, nad žiadostivosťou a nad smrťou.“ Vladyka varoval pred ľahostajnosťou voči otupenému svedomiu, ktoré už nevníma zlo a vyhovára sa na celkovú kultúrnu atmosféru dnešného života. Takto sa nedá zvíťaziť nad hriechom. Naopak pri pohľade na duchovnú krásu Márie je potrebné odvážne vzdorovať hriechu a využiť opravdivé pokánie na jeho odstránenie. Taktiež je potrebné vzdorovať žiadostivosti očí a tela, lebo neskrotená žiadostivosť vedie k nerešpektovaniu Božieho zákona a je akoby vyliatím rieky z koryta. Nakoniec vladyka otváral nádej na nebo pre všetkých životom po vzore našej nebeskej Matky.
Nočný program vyplnil svojou prednáškou o. Marek Iskra. V komentovanej videoprojekcii poukázal na korene, realitu a najmä nebezpečenstvo dnes presadzovanej ideológie rodovej rovnosti. Rodičov vystríhal pred tlakom lobistických skupín a pozval ich k tlmočeniu pravdy svojim deťom o vzniku ľudského života z lásky i rozdielneho poslania muža a ženy pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti. Krížová cesta s mladými bola príležitosťou modlitby, rozjímania, ako aj odovzdania rodinných problémov pod Kristov kríž.
Na prelome nového dňa slávil svätú liturgiu s panychídou za všetkých zosnulých pútnikov michalovský protopresbyter o. František Puci.
V nedeľu ráno bola sviatočná utiereň a po nej archijerejská liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Lach z Prešova. V homílii poukázal na prednosť biblickej Márie, ktorá si vybrala lepší podiel ako jej sestra Marta, keď pozorne počúvala Pána a dala sa ním viesť.
Hlavnú archijerejskú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák z Bratislavy. Homíliu predniesol košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober. V nej predstavil život ako púť do domu Otca, na ktorej nás sprevádza svojou duchovnou asistenciou presvätá Bohorodička. Jej príklad krásneho záveru života – uspenia nás utvrdzuje vo viere vo vzkriesenie a život večný. Arcibiskup Bober spomenul aj dejiny klokočovskej ikony, ktorej kópia neustále priťahuje pútnikov k Matke. V praktickej časti sa zameral na ohrozenia súčasnej rodiny a vyzval prítomných, aby cez úctu k Panne Márii upevňovali svoje zväzky. Taktiež vyzval k odvahe hlásiť sa k svojej cirkvi a postaviť sa na obranu ľudského života v každej situácii. Svätú liturgiu spevom sprevádzal košický katedrálny zbor pod vedením Lucie Lovášovej. Množstvo ľudí, zohriatych letných slnkom, sa „zohrialo“ aj vnímaním Máriinej ochrannej ruky. Záverečné myrovanie umocnilo krásu cirkevného spoločenstva, jeho jednotu a odhodlanie žiť svoju vieru rýdzejším spôsobom v nádeji na stretnutie s Máriou v nebi. Na slávnosti bol prečítaný a poslaný aj pozdravný list Svätému Otcovi Františkovi.

Informoval Michal Hospodár