Stanovisko Trnavskej arcidiecézy k článku o údajnom porušení zákazu Svätého Otca

04.10.2014 00:22

Trnava 3. októbra (TK KBS) Denník Nový čas uverejnil v piatok 3. októbra 2014 článok s názvom „Trnavský arcibiskup Ján Orosch si zavaril: porušil pápežov zákaz!“ V článku sa okrem iného píše, že arcibiskup Ján Orosch vraj vymenovaním šiestich honorárnych assessorov z 3. septembra 2014 neuposlúchol samotného Boha. K menovaniu pristúpil napriek tomu, že pápež František oznámil všetkým katolíckym biskupom svoje rozhodnutie obmedziť udeľovanie titulu „Mons.“ (monsignor) a zrušil všetky jeho stupne s výnimkou prvého. Denník doslova uvádza, že v prípade titulu assessor ide o nižší stupeň titulu monsignor. Trnavská arcidiecéza k predmetným tvrdeniam vydáva nasledovné stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení:

Pápežské honorárne tituly, ktoré udeľuje kňazom iba Svätý Otec, boli do roku 2013 tri: kaplán Jeho svätosti ( I. stupeň), prelát Jeho svätosti (II. stupeň) a apoštolský protonotár (III. stupeň). Kňazi, ktorým bol tento titul udelený, mali právo používať titul „Mons.“ (monsignor). Svätý Otec v roku 2013 zrušil druhý a tretí stupeň, ponechal však prvý – kaplán Jeho Svätosti, ktorý udeľuje diecéznym kňazom vo veku nad 65 rokov.

Pápežské honorárne tituly nesúvisia s titulmi, ktoré sa používajú na území tej - ktorej partikulárnej (lokálnej) Cirkvi. Latinské slovo assessor (prísediaci, poradca biskupa) je titul, ktorý vychádza priamo z pracovného zaradenia kňaza v rámci diecézy a vychádza z tradícií, ktoré dlhodobo sprevádzajú život Cirkvi na danom území, napr. súčasnej Trnavskej arcidiecézy. Arcibiskup Mons. Ján Orosch vymenovaním kňazov za honorárnych assessorov Trnavskej arcidiecézy potvrdil ich súčasné pracovné zaradenie v rámci arcibiskupského úradu a arcidiecézy. Avšak menovaním za assessorov Trnavskej arcidiecézy im neprislúcha používanie žiadneho titulu Mons. (monsignor), ako sa tvrdí v článku.

Denník Nový čas zavádza čitateľov tvrdením, že v prípade titulu assessor ide o nižší stupeň titulu monsignor. Rovnako klame percipientov tvrdením, že trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch porušil nariadenia Svätého Otca v súvislosti s udeľovaním titulov. Hoci sa autor článku odvoláva na tvrdenie kňaza o porušení nariadenia Svätého Otca, je neprofesionálne, že si neoveril ich pravdivosť. Ide o jasný úmysel poškodiť nielen trnavského arcibiskupa, ale Cirkev ako takú. Rovnako je zarážajúce, ak je to pravda, že predmetné informácie posunul autorovi článku do pozornosti kňaz. Predovšetkým duchovný, ako predstaviteľ Cirkvi, musí poznať náležitosti týkajúce sa aj udeľovania titulov, či vymenovania za cirkevných hodnostárov. Zavádzaním verejnosti, podsúvaním nepravdivých informácií, porušil dotyčný kňaz normy kánonického práva, pričom ide i o nezlučiteľnosť takéhoto konania s morálnymi zásadami.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vždy konal a bude konať v súlade s Magistériom Katolíckej cirkvi, ako i rozhodnutiami Svätého Otca.

TK KBS informoval Dušan Kolenčík

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141003024