TV LUX zavádza o učení Cirkvi : prezentuje Darwinovu evolučnu teoriu za pravdivu, pritom učenie Cirkvi ju považuje za zavádzajúcu!

02.11.2010 01:11

 

Drahé Božie Deti - bratia a sestry ... v Božej Rodine (Ef 2,19). Pokoj Vám. Pokoj Kristovej lásky nech prebýva v našich srdciach a nech nás napĺňa láskou k Pravde. Nech Duch Svätý, nás obdarí pravdivým poznaním a pripomenie nám Božie učenie aj o stvorení človeka.

 

ZAVADZAJÚCE UČENIE O EVOLUCII

Hned  v úvode poukážem na falošnú a zavádzajúcu reláciu o evolúcii, kde sa vyjadrujú o Darwinovej evolučnej teorii ako o teorii, ktorá v katolickej Cirkvi nebola oficiálne nikdy odsúdená, pritom pápež  bl.Pio IX.  ju jednoznačne neprijíma za pravdivú, ked sa vyjadril :

 

pápež bl. Pio IX. (1877) kde píše, že Darwinova evoluce je:

"celkově odpudivá k dějinám, tradici všech lidí, exaktní vědě, pozorovaným faktům a dokonce i rozumu. (Darwinismus) nepotřebuje ani zamítnutí, vždyť jde o odcizení od Boha a příklon k materialismu skrze zkaženost, která hledá podporu ve světě bájí... A ve skutečnosti,... po odmítnutí Stvořitele všech věcí a vyhlášení nezávislosti chce udělat člověka svým králem, svým knězem a svým Bohem, a toto jde až tak daleko, že ho degraduje na úroveň nerozumného ničitele, snad až na neživou hmotu, a podvědomě tak potvrzuje prohlášení Boží, že tam kde přichází pýcha, přichází i zahanbení. Avšak korupce tohoto věku, perverzní machinace, zjednodušování, žádost po takovýchto libůstkách - všechny vskutku absurdní věci- by měly být, protože si vypůjčují vědeckou masku, pravou vědou odmítnuty ..." 

Viac na : https://www.elabs.com/van/evoluce-a-cirkev.htm

 

Aj v súčasnosti vyšiel dokument, kde sa odsudzuje Darwinová teoria     "Ježiš Kristus prameň živej vody" (úvahy o NEW AGE)

1.3. / "Silný trend v modernej západnej kultúre, ktorý vytvoril priestor pre myšlienky new age, bolo všeobecné prijatie Darwinovej evolučnej teórie. Tá spolu so zameraním sa na skryté duchovné mocnosti a sily prírody vytvorila chrbtovú kosť veľkej časti toho, čo dnes nazývame teóriou new age. Hnutie new age bolo tak široko prijaté v podstate preto, lebo svetonázor, na ktorom sa zakladalo, bol už široko prijatý. Pôda bola dobre pripravená už vznikom a rozvojom relativizmu, súčasne s pôsobením antipatie či ľahostajnosti ku kresťanskej viere. "

 

Ďalším dôkazom toho, že Darwin sa mýlil - je aj dávne učenie Cirkvi o tom, že človek bol stvorený a nie splodený iným stvorením, ale samotným Stvoriteľom a to náhle ako 33 ročný (aj Eva).  Viac na :  

www.caritas.estranky.sk/clanky/stvorenie-cloveka/stvorenie-sveta-r_-5199-p_n_l_---adam-a-eva

 

 

Poznamenávam, že Darwin učil o pôvode prvého človeka (homosapiens-človek dnešného typu), ako o človeku, ktorý sa narodil z iného druhu človeka a preto sa vyjadril, že človek pochádzal z opice. Darwin tým poukázal na to, že človek nebol stvorený Bohom Stvoriteľom náhle, ale bol počatý a narodený zo stvorenia, čiže z lona matky (ženy) a to je nezlúčiteľné s učením Katolíckej Cirkvi (pápežov)

 

 

V čom spočíva omyl veriacich kresťanov, ktorí mylne zlučuju Darwinovu teoriu s učením Cirkvi ?

 

V pápežských dokumentoch ako aj v ich slovných vyjadrení sa samotná evolúcia neodmieta a tak sa zdá (pre  niektorých), že pápeži neodmietajú ani Darwinovu teoriu o evolucii. 

Ak sa pýtate, prečo pápeži a učenie Cirkvi odmietajú Darwinovu teoriu, ale neodmietajú samotnú teoriu, tak to je preto, lebo samotný pojem : "Evolúcia" charakterizuje "vývoj" alebo "vznik" stvorenia sveta, a ako taký sa nemôže popierať, ale musí sa upresniť o akú teoriu evolúcie sa pojednáva. Ved teorie o evolúcii sú rôzne a predsa nie všetky pravdivé. A tu môžeme vidieť, že Darwinova teoria je nesprávna, ale pritom nemôžeme odsúdiť fakt, že samotná evolúcia, čiže vznik sveta sa vyvýjal postupne : najprv v 1 den, potom 2 , 3... a človek bol stvorený až na 6 deň.

 

Drahí a milovaní ...

Nenechajte sa pomýliť  darwinizmom a ani kreacionizmom, pretože obidva "smery" sú odlákaním človeka od učenia Cirkvi a to tak ako aj v politike, kde su 2 najznámejšie "smery" a to Socializmus a demokracia, pričom sa zdá, že jeden je dobrý a druhý zlý, ale  v skutočnosti je jeden horší ako druhý. A tak ako teokracia v politike je najlepším riešením, podobne aj v oblasti evolucie - najsprávnejšou teoriou je 3 vysvetlenie a to pochádza od samotného Stvoriteľa, skrze Pannu Máriu ako už bolo uvedené prostredníctvom ct.sr.Márie z Agredy aj schválené 7 pápežmi (medzi nimi aj pp.Innocent XI.)

 

 

Drahe Božie Deti ... Boh nás miluje, lebo nás stvoril na svoj obraz.

Nech je naozaj podobný Bohu a nám na radosť.

K tmou nech nám pomáha požehnanie Všemohúceho Boha (Otca-Syna-Ducha Svätého)

na orodovanie Preblahoslavenej Panny Márie, všetkých anjelov a svätých i modliacich sa duší.

Amen +