5.júla / Sviatok sv.Cyrila a Metoda

07.07.2012 12:55

 

5.júla / Sviatok sv.Cyrila a Metoda

Veľká Morava (863/864 – 867)

Bratia prišli na Veľkú Moravu roku 863 alebo 864 (podľa tradície 5. júla 863).

Od začiatku svojho pobytu na Veľkej Morave museli čeliť kritike bavorských (čiže východofranských) kňazov.

 Cesta do Ríma (867 – 869)

Keďže obaja bratia pochádzali z Byzantskej ríše, no Veľká Morava spadala do cirkevnej sféry Ríma (pápeža), vybrali sa roku 867 Ríma, aby získali súhlas pápeža k používaniu staroslovienčiny ako liturgického jazyka.

  

Sv.Cyril a Metod v Ríme u pápeža: Hadrián II. (867 – 869)

 Pápež v roku 867 celú ich veľkomoravskú misiu schválil. Na Vianoce boli Konštantínom zostavené slovanské knihy slávnostne položené na oltár baziliky sv. Petra a bohoslužobné knihy na hlavný oltár baziliky Santa Maria Maggiore.

V marci 868 pápež napokon povolil aj slovanský liturgický jazyk (staroslovienčinu) ako štvrtý jazyk západnej cirkvi popri latinčine, gréčtine ahebrejčine

Vo februári 869 Konštantín v Ríme zomrel a krátko predtým prijal mníšske meno „Cyril“. Pochovaný bol v Ríme v bazilike San Clemente napravo od oltára, kde leží dodnes.

Sv. Metod arcibiskupom Veľkej Moravy (870 – 885)

Blatenské kniežatstvo, Rím (869 – 870)

Roku 869 poslali Metoda z Ríma s listom určeným slovanským kniežatámRastislav (približne dnešná Morava), Svätopluk (približne dnešné Slovensko) a Koceľovi (približne dnešné juhozápadné Maďarsko). List obsahoval poverenie Metodovi, aby vyučoval a prekladal vo Veľkomoravskom učilišti.

Keď Metod nemohol pred odpor bavorského kléru založiť v Blatnohrade nové účilište, poslal Koceľ Metoda späť do Ríma, kde ho mal pápež Hadrián II.vymenovať za panónskeho biskupa, čo by mu umožnilo samostatne rozhodovať o zriadení slovanského učilišťa.

Pápež začiatkom roka 870 Metoda vymenoval (nielen za biskupa ale za)arcibiskupa Panónie a Veľkej Moravy, čím Veľkú Moravu vyňal spod cirkevnej sféry Bavorska a podriadil ju priamo Rímu. Na Veľkej Morave takto vzniklo prvé slovanské arcibiskupstvo a Metod bol jeho prvým biskupom.