8 december - Prikázaný sviatok - Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2010 10:27

Zo zjavenia Pána Ježiša a Panny Márie ct.sr. Márie z Agredy / (Mystické) Tajomné mesto Božie / 4zv., 8 kniha, č.614 

 

"Ôsmeho dňa v mesiaci decembri oslavovala každý rok svoje Nepoškvrnené Počatie s radosťou a vďačnosťou presahujúcou všetky ľudské slová, pretože táto výsada bola pre vznešenú Kráľovnú najdôležitejšia a najdrahocennejšia a považovala sa za úplne neschopnú dostatočne sa za ňu odvďačiť. Začala svoje cvičenie už večer pred sviatkom a strávila celú noc v obdivuhodných pobožnostiach; prelievala pritom slzy radosti, pokorovala sa, padala na tvár a spievala chvály Pánovi. Živo si pripomínala, že bola spravená z tej istej hliny ako Adam, od ktorého podľa obyčajného prirodzeného poriadku pochádza, že bola ochránená a vyňatá od viny Adama a počatá s takou plnosťou milostí a darov iba preto, že Ju Všemohúci určil pre Seba a vytrhol zo stredu ostatných. Pozvala svojich anjelov, aby Jej pomohli vzdať primerané vďaky a spievala s nimi striedavo nové chválospevy. Potom požiadala aj ostatných anjelov a svätých v nebesiach, aby Jej pomáhali chváliť Boha a po celú tú dobu bola tak roznietená láskou, že Ju Pán musel posilňovať, aby neboli strávené všetky Jej prirodzené sily a nespôsobili smrť." 

(Imprimatur: cirkev.schválenie: pp.Innocent XI.)

www.files.tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/200000028-86cce87c6a/8.%20kniha.pdf

www.files.tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/200000019-a19b9a2943/A5KNIHA8.DOC

                                                                                

                                                                                  SVEDECTVO ZO ŽIVOTA

Istá žena nemohla počať dieťa 2 roky po sobáši, pričom jej viac nemohli pomôcť ani lekári.

Keď sa dopočula, že v Dechticiach (pri Trnave) sa zjavuje Panna Mária (Kráľovná Pomoci),

prijala pozvanie a prišla na toto miesto nádeje.

Počas zjavenia Panny Márie, sa modlila za počatie a jej modlitba bola vypočutá.

Ako dôkaz toho, že Boh vypočul jej modlitbu, na príhovor Panny Márie,

táto žena porodila dievčatko na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. 

 

                                                                                                          *   *   *

 

Na prikázaní sviatok sme pozvaní (povinní zasvätiť Bohu svoj čas) k sláveniu a to tým spôsobom, že v tento deň sa zúčastňujeme na slávení Eucharistie (svätá omša) a to s čistým srdcom,čiže bez ťažkého hriechu. Odporúča sa najprv sa vyspovedať a zvlášť, ak niekto žije v ťažkom hriechu.

Podľa posolstiev Svätých (Ježiš, Mária ...) na svätu omšu sa pripravujeme modlitbou sv.ruženca (radostný, bolestný + litánie) a po sv.omši sa podakujeme za stretnutie sa s Ježišom - modlitbou za uzdravenie ako aj modlitbou slávnostného ruženca.

Najvhodnejšie v čase na to určený ako je v čase, kedy sa modlia v Nebi - napr:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

21-22:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 „Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha ..., 7x Otče náš ..., 7x Zdravas Mária ..., 7x Sláva Otcu ..., potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

(18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)

Viac na : www.sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/zivotny-program/

 

Kedže v tento deň sme pozvaní si uctiť Nepoškvrnené počatie Panny Márie aj v liturgii hodín sa modlíme z tohto dňa (na začiatku dňa, ráno, predpoludním, na poludnie, popoludní, večer a na konci dňa) :

MODLITBY CIRKVI 

(Liturgia hodín - Breviár - Žaltár)

Viac na: 

www.breviar.sk/default-predgenerovane.htm

 

Drahé Božie Deti - bratia a sestry ... v Božej Rodine (Ef 2,19)

Ďakujem, že ste ... prijali pozvanie k modlitbe a prajem všetkým hojné nebeské požehnanie,

nech je dnešný deň pre nás nezabudnuteľným zážitkom z Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Nech nás Boh (Otec-Syn-Duch Svätý) obdarí svojimi milosťami,

na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a všetkých anjelov i svätých...