Aktualne posolstvo : Vassula Ryden 19 listopad 2009

31.10.2010 18:14

Ježiš Kristus povedal Vassule Ryden dňa : 19 listopadu 2009

www.tlig.cz/msg/vass_14122009.html

 

 

"Svědči, mé dítě, pro Mě a v Mém Jménu, mluv a řekni této generaci:

Už více neposlouchejte falešné proroky
, kteří vás chlácholí hezkými řečmi, říkajíc, že je vše v pořádku, a že jste se zlepšili, zatímco ti, kteří se nazývají křesťany, se podle toho vůbec nechovají, a sotva jednají podle Mého Slova v Evangeliu. Neboť Já vám říkám, že jestliže vaše spravedlnost, jakožto křesťanů, nebude větší než spravedlnost bezbožníků, Můj Otec Mě ve vás nerozpozná a nikdy vám nedovolí vstoupit do našeho království! Hněv Mého Otce na vás dopadne. Copak jste neslyšeli, že Má přísnost je stejně velká jako Mé milosrdenství? Vy, kdo se sami nabízíte svému okolí jako dobří křesťané a dáváte mu tak falešný obraz křesťanství, přičemž jste jeho opakem, budete odhaleni a váš hřích též. A vy, kteří svým jazykem nepřestáváte nespravedlivě soudit, váš hřích padne na vaše hlavy. Můj hněv plane proti vašemu rozdělování (kastování) a budu vás soudit za vaše jednání, jak si zasloužíte.

Vám, kdo nemůžete odpustit a zapomenout, jako já odpouštím a zapomínám, uchová i Můj Otec váš hřích!

Jahve je blízko, přichází rychle, tak Mi řekněte, kam se skryjete? Vést život v hříchu, znamená patřit ďáblu. Víte, jakým způsobem budete souzeni, když nejste ochotni se smířit s tím, vůči komu stále chováte zášť. Říkám vám, že za tento hřích neochoty přijít a domluvit se s tím, o kom se domníváte, že je na vině, zaplatíte do posledního haléře. Neřekl jsem, že máte milovat svého bližního jako sebe, ba co víc, že se máte učit milovat i své nepřátele? Ale nač hledí mé oči? Vidím, že těch, kdo skutečně následují mé cesty, je poskrovnu, ale většina žije v hříchu a dělá Satanovu práci. Neklamte sami sebe, neboť v těchto nastávajících dnech jste na cestě ke zkáze, protože nenásledujete Mé Slovo. 1 Pokud někdo do dnešního dne odmítá poslouchat Mé zásady, také Můj Otec mu odmítne příbytek v nebi. A na vás, kdo nesete Mé Jméno 2 , ale stále jednáte s násilím, hněvem a pýchou, dopadne ten samý bič, který váš ostrý jazyk užíval na vaše bratry, a váš hřích vás odsoudí. A vy, kdo ještě spíte ve své apatii a lhostejnosti, nemyslete si, že o vás nevím, budete rozptýleni mezi pohany a budete sklízet, co jste zaseli.

Co se odpadlíků týče, ti okusí pekelný oheň! Hněv Mého Otce je provokován touto zlou a zvrhlou generací. Jak mohu déle zadržovat Jeho paži, aby na vás nedopadla? Naším neustálým záměrem bylo odvrátit vás od zla, ale dobří i zlí odmítají opustit svůj způsob života. Dobří, protože neberou vážně Má Slova v těchto poselstvích a nejednají podle nich, zlí, protože odmítají spásu, odmítají Mé milosrdenství, odmítají Mou Ruku. Řekněte Mi, co budete dělat v ten Den, kdy poznáte, že jste pouhá hlína, hlína, která je bez Mé přítomnosti nic než prach?

Zkáza už je velmi blízko a listoví uschne. Všichni změňte svůj postoj a jednání, nedovolte, aby vás stihla záhuba. Naberte správný kurs a zanechte svých ohavností a zvráceností. Upřete svá srdce na Mne, Svého Pána, jinak se rozpadnete v popel jako spálené město.

Nyní, i když jsem vás snad na chvíli vyděsil, a to jen z veliké lásky, kterou k vám chovám, vás chci vést k pokání a zachránit vás. Chci, aby rty, které jsou čisté, vzývaly Mé Svaté Jméno, zvláště v těchto dnech, kdy Mé Svaté Jméno bude znevažováno a zcela bezvýznamné, když mnozí slaví Mé Narození bez úcty a chvály. Všichni litujte a soustřeďte se na Mě. A modlete se, aby vina této generace nebyla příčinou vaší zkázy. Jinak Můj Otec donucen svým hněvem zvolá: Dost! A Jeho planoucí hněv zaplaví mnohé národy a svět se rozpadne. Šťastný člověk, který Mě nyní slyší a očistí se. Já ho podpořím.

Já jsem Ježíš Kristus a jsem autorem těchto poselství a jsem známý tím, že vládnu shovívavě. Jsem známý tím, že vám dávám rozkvést, chcete-li, a když je třeba, zavlažuji vás Svými slzami. Jsem známý jako Dobrý pastýř, který nikdy neopouští Své ovce. Vedu vás na zelené pastviny, ale mohu mlčet, když jsou úmluvy porušovány, svědky, které posílám, se opovrhuje a jsou odmítáni? Když vím, že se řítíte do ohromující zkázy, nemám jednat? V Den Otcova hněvu se na Mne rozpomenou ti, kdo na Mě zapomněli, a podle toho s nimi bude naloženo.

Mnozí se ovšem táží, jaké hříchy? Hříchy, které jsem zmínil a hříchy vašeho rouhání proti Mému Svatému Duchu, hříchy vaší rebelie a vašeho rozdělení, hříchy zvrácenosti, které jsou odporné v mých očích, hříchy předsudků, hříchy pohrdání, korupce, domýšlivosti, pýchy, hříchy ponižování a lhostejnosti, svět je poskvrněn hříchem. Pochopte nyní, jak je Mé Nejsvětější Srdce uráženo a svíráno bolestí. Ovládejte své myšlenky a už více nehřešte. Nikdy na Mne nezapomínej, Vassulo, a ať se Moji lidé dozví o Mých varováních. Jsem tady. IC"

Potom naše Paní (Panna Mária) řekla:

"Následuj a zapiš všechno, co ti Můj Syn dal, nikdy se neboj."