Výzva ku všetkým členom MKH a MH

05.03.2013 21:08

AVE  MÁRIA!

 

Milovaní,

v tomto pôstnom čase 2013, takom dôležitom pre Cirkev, v očakávaní nového pápeža po tom, ako sa súčasný zriekol, pozývam všetkých zodpovedných, aby vyzvali všetkých členov MKH a MH k obnovenej modlitbe.

 

Vedomí si toho, že Cirkev je pevne v rukách Najvyššieho Pastiera Ježiša a že kráča s ňou po rozbúrených vlnách sveta, aby ju zlo nepremohlo, Jemu zverujeme tento delikátny čas. Sme si istí, že táto veľká a intenzívna modlitba prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca P. Márie bude milá Bohu, nekonečnému milosrdenstvu, pre dobro Cirkvi a dôsledkom toho i pre dobro celého sveta i každého človeka. Ježiš odporúčal: Bdejte a modlite sa v každom čase. Neznamená to hovoriť veľa slov, ale ponúknuť ľuďom žijúcim, akoby Boh neexistoval, príležitosť stretnúť sa s Ním, ktorý neúnavne klope na každé srdce, aby sa daroval a pritiahol všetkých k sebe.

 

Preto večeradlá modlitby, ktoré budeme konať od 24.2. do 24.3. nech sú všetky na tento úmysel, aj modlitby v rodinách, komunitách i vo vašom srdci. Postavme sa pred nekonečné milosrdenstvo prostredníctvom liturgickej modlitby Cirkvi, čítaním evanjelia, meditovaním Svätého písma, venovaním času Bohu s predsavzatím plniť jeho vôľu. V modlitbe pijeme z prameňa večného života a môžeme kontemplovať zázraky, ktoré robí Pán aj dnes pre svoju nevestu Cirkev.

 

   Modlime sa za kňazov, aby boli viditeľným znamením Ježiša a konkrétnym znakom jeho univerzálnej lásky.

                Veľká modlitba za Cirkev od 24. februára do 24. marca 2013

 

  1. prajem si, aby sa každý deň modlili všetky 4 ružence, tajomstvá radostné, svetla, bolestné i slávnostný. Meditovať nad veľkým darom vykúpenia. Modlitba ruženca môže byť rozdelená do rôznych časov i medzi rôzne osoby.

      Ako nás naučili Lurdy a Fatima, ruženec nás pripravuje prežiť dobre sv. omšu. 

      Po modlite ruženca je užitočné pomodliť sa aj modlitbu anjela, ktorú naučil anjel  

      deti vo Fatime:

Ó, môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa.

Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú

v teba a nemilujú ťa.

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniam

a obetujem ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša

Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie urážok,

ktoré sa Ti dostávajú.

Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho

Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Amen.

 

Do tejto „krížovej výpravy“ modlitby zapojiť rodiny, jednotlivcov, skupiny, aby sa  všetci stali jedno srdce.

  1. každodenná účasť na sv. omši
  2. poobede o tretej hodine, ak je možné, každý deň v hodine smrti Pána Ježiša kontemplovať jeho milosrdenstvo  napríklad cez Korunku Božieho milosrdenstva, konanej prostredníctvom sv. Faustíny, alebo modlitbou krížovej  cesty.
  3. Kto by chcel sa pridať, poradil by som  kontempláciu, adoráciu a chválu Najsv. Trojice za dar vykúpenia. Ak je možné, modliť sa pred Ježišom v Eucharistii, aby bol kontemplovaný v úplnosti Tajomstva. Zavŕšiť možno modlitbou anjela z Fatimy.

Ešte  vás  pozývam  meditovať  posolstvo  z   „modrej knihy“  dané dňa    18. októbra 1975.

Vždy spojení v Nepoškvrnenom Srdci Márie všetkým moje kňazské požehnanie!

Váš malý brat P. Quartilio Gabrielli

Pripájam pozvanie nášho biskupa Diega Coletti z Como, ktorému nás nateraz Svätá Stolica zverila:

“Drahí kresťania, v tomto historickom momente sa modlime osobitne na tieto úmysly: za Cirkev, pápeža, biskupov, kňazov, pokoj v Cirkvi a vo svete. Tento apel modlitby je apelom na nádej a lásku v mene nebeského Otca, je pozvaním nemať strach a rozhodne sa zveriť Bohu, je to víťazstvo nad úzkosťou, je to radosť v pamätani, že Boh vedie všetko. Keď sa unavíme v modlitbe alebo sa cítime nehodní a neschopní, nechajme znieť v srdci tieto slová: “modlite sa, modlite sa, modlite sa.“”

Váš biskup Diego Coletti,

Como, 22. februára na sviatok Katedry sv. Petra