Narodenie Pána Ježiša Krista

25.12.2010 01:54

 

Narodenie nášho Pána Ježiša Krista podľa vízie ct.sr.Márie z Agredy (Španielsko)

Diktované Pannou Máriou a Ježišom Kristom (Imprimatur - cirkev.schválenie: Innocent XI.

Kniha: (Mystické) Tajomné mesto Božie / 2 zväzok 10 kap.

 www.files.tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/200000024-934e794488/4.%20kniha.pdf

.

 

472 Po večeri ako obyčajne, vzdali Pánovi vďaky. Po tejto kratšej modlitbe hovorili spolu o tajomstve vtelenia Slova, pričom najmúdrejšia Panna pocítila, ţe sa blíţi Jej najpoţehnanejší pôrod. Poţiadala svojho snú-benca svätého Jozefa, aby sa uţ uloţil na odpočinok a spánok, nakoľko noc uţ ďaleko pokročila. Muţ boţí privolil ţiadosti svojej Snúbenice a naliehal, aby Ona urobila podobne a pre ten účel pripravil pre Ňu akési lôţko zo šat-stva, ktoré mali, k čomu pouţil ţľab alebo jasle, ktoré tam zanechali pastieri pre svoj dobytok. Ponechal najsvätejšiu Máriu v časti tak upravenej jaskyne a sám odišiel do kúta pri vchode, kde sa začal modliť. Ihneď ho navštívil boţský Duch, a preţíval nanajvýš príjemné, neobyčajné účinky, ktoré ho uchvátili a povzniesli do vytrţenia. V tomto vytrţení mu bolo ukázané všet-ko, čo sa v tejto noci odohralo v tejto poţehnanej jaskyni; k vedomiu prišiel aţ keď ho jeho nebeská Snúbenica zavolala. Taký spánok svätý Jozef mal v tej noci, a tento bol oveľa vznešenejší a poţehnanejší, neţ Adamov v raji (Gen 21, 2).

 

 

 

475 Najsvätejšia Mária ostala v tomto vytrţení mysle a blaţenom naze-raní vyše hodiny, aţ do boţského pôrodu. V okamihu keď vyšla z vytrţenia a nadobudla zmysly, cítila i vedela, ţe telo Boţieho dieťaťa sa v Jej ţivote začalo pohybovať, ako sa uvoľňuje z miesta, ktoré podľa prirodzenosti zabe-ralo po deväť mesiacov a ako sa teraz chystá vyjsť zo svojej posvätnej snub-nej komôrky. Tieto pohyby nielen ţe Jej nespôsobili ţiadne bolesti a obtiaţe, ako sa stáva iným dcéram Adama a Evy pri ich pôrodoch, ale naplňovali Ju nevýslovnou radosťou a slasťou, spôsobujúc v Jej duši i panenskom tele také vznešené a boţské účinky, ţe prevyšovali všetky ľudské pomyslenia. Jej telo tak oduševnilo nebeskou krásou, ţe sa uţ ani nepodobalo na pozemského tvora. Tvár Jej ţiarila svetlom ako bledočervené slnko a lesklo sa neopísa-teľnou vrúcnosťou a velebnosťou, celá roznietená vrúcnou láskou. Kľačala v jasliach, pozerala na nebesia, ruky mala zloţené na prsiach, dušu ponorenú v boţstve, celá úplne podobná bohu. V takej polohe pri ukončení nebeského vytrţenia najsvätejšia Pani dala svetu jednorodeného Syna Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Jeţiša, pravého Boha a človeka, v nedeľu o polnoci, v roku od stvorenia sveta 5199, ktorého dátum je udaný v Rímskej Cirkvi a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.

 

 

 

Poučenie najsvätejšej Panny Márie

486

. Dcéra moja, keby si ľudia zachovali srdce slobodné a správne uva-ţovali o tomto veľkom tajomstve lásky Najvyššieho k ľuďom, našli by v tom mocný prostriedok, ktorý by ich viedol po ceste ţivota a učil ich podrobovať sa láske svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Pretoţe ľudia sú schopní premýš-ľať, keby len pouţili svoju voľnosť a chovali sa k tomuto tajomstvu s úctou, aká prináleţí jeho veľkosti, kto by bol tak zatvrdilý, aby nebol pohnutý k súcitu pri pohľade na svojho Boha, ktorý sa stal človekom, poníţeného, v chudobe, pohŕdaného, neznámeho, prichádzajúceho na svet v jaskyni, le-ţiaceho v jasliach medzi nerozumnými zvieratami, chráneného jedine chu-dobnou Matkou, ktorý bol zapudený nerozumnou pýchou sveta? Kto by sa odváţil milovať márnivosť a pýchu, ktorou Stvoriteľ neba i zeme svojím jednaním tak zrejme pohŕda a zavrhuje ju? Nikto nemôţe opovrhnúť poko-rou, chudobou a nedostatkom, ktoré Pán miloval a vyvolil pre seba ako pro-striedok, ktorým učí ceste k ţivotu večnému. Málo ľudí sa zastaví, aby pou-vaţovali o tejto pravde a príklade; v dôsledku tejto ohavnej nevďačnosti len málo ich bude zberať ovocie tohoto veľkého tajomstva.