Nemravné zákony anglikánskej cirkvi: V anglikánskej cirkvi môžu byť biskupmi homosexuáli

14.07.2013 15:28

Londýn – Anglikánska cirkev vydala normy stanovujúce línie, podľa ktorých bude musieť postupovať pri vymenúvaní nových biskupov. Stalo sa tak práve v čase, keď čelí legislatíve, o ktorej mnohí tvrdia, že ich pravdepodobne donúti participovať na homosexuálnych „manželstvách“.

Na to, aby sa osoba mohla stať kňazom, píše sa v dokumente, musí viesť „cnostný život, mať dobrú povesť a ako taká byť užitočným príkladom a vzorom pre zástup nasledujúci Krista“. A ďalej: „Biskupi sú v anglikánskom spoločenstve tí, ktorí nesú zodpovednosť za ,stráženie viery, jednoty a poriadku v celej cirkviʻ.

Dokument zároveň upozorňuje tých, ktorí sú vo vymenúvacích výboroch, že „sexuálna orientácia“ duchovenstva je oficiálne „irelevantná pri posudzovaní ich vhodnosti pre biskupský úrad“ a že by nemala byť braná do úvahy pri zvažovaní biskupských nominácií.

Preto by nebolo správne, ak by CNC (Komisia pre kráľovské nominácie) pri zvažovaní nominácie na diecézny post alebo ak by sa pri výberovom konaní na post biskupa brala do úvahy homosexuálna orientácia kandidáta,“ uvádza sa ďalej v texte.

V januári 2013 Generálna synoda anglikánskej cirkvi odhlasovala zrušenie zákazu vysväcovania duchovenstva „otvorene sa hlásiaceho k homosexualite“ a žijúceho v legálnych civilných zväzkoch. Zároveň však pridali upozornenie, že duchovní sú povinní dodržiavať celibát, a to aj keď žijú so svojím „partnerom“. Rozhodnutie ukončilo moratórium na vysväcovanie homosexuálov za biskupov, ktoré bolo zavedené po vymenovaní Gene Robinsona, nadšeného a otvoreného homosexuála, za biskupa americkej episkopálnej cirkvi v New Hampshire. Táto voľba vyvolala globálnu krízu v anglikánskej komunite.

Právny úrad pripomenul čitateľom klauzulu o celibáte s dodatkom: „Z toho vyplýva, že partneri žijúci v civilných zväzkoch a v súlade s učením cirkvi o ľudskej sexualite sa môžu stať biskupskými kandidátmi.

Dokument však pripúšťa, že v niektorých prípadoch otvorene homosexuálne orientovaný biskup nemusí zdieľať náboženské cítenie značnej časti svojich veriacich, a preto by mal byť výbor opatrný pri výbere kandidátov.

Zároveň, „arcibiskup provincie, v ktorej pôsobí, by sa mal, po rokovaniach diecézneho biskupa a konkrétneho duchovného, presvedčiť, že život duchovného je, a aj naďalej, zostane v súlade s učením anglikánskej cirkvi“.

Antidiskriminačný zákon Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska rozlišuje deväť „chránených charakteristík“, vrátane zmeny pohlavia a sexuálnej orientácie. Vzhľadom na povahu náboženského zamestnania existujú v zmysle zákona okolnosti, podľa ktorých „diskriminácia“ nie je protizákonná. Rozhodovacie orgány však musia byť opatrné.

Právny úrad vysvetlil, že v zmysle požiadaviek zákona môže anglikánska cirkev naďalej zamestnávať duchovných, ktorí veria v kresťanské učenie.

Podľa zákona je pri prijímaní a vymenúvaní duchovenstva tiež možné zvážiť otázku „rozvodu a následného manželstva, homosexuality a civilných zväzkov“. Ak však vymenúvací výbor berie do úvahy tieto otázky, kritériá musia byť jasne stanovené ešte predtým, než je vypracovaný zoznam kandidátov.

Keď osoby zodpovedné za konkrétnu nomináciu zvážia použitie požiadavky chránenej charakteristiky, mali by k tomuto rozhodnutiu dospieť v skorom štádiu procesu, ešte pred začatím kolektívneho prejednávania jednotlivých kandidátov. Požiadavka musí byť opodstatnená podľa zákona, týkať sa konkrétneho biskupského úradu a následne aplikovaná rovnako na všetkých kandidátov.

Konzervatívne krídlo Synody anglikánskej cirkvi silno protestovalo proti vysväcovaniu otvorene „homosexuálnych“ biskupov, poukazujúc na nezlučiteľnosť s ustanovením o celibáte.

Reverend Rod Thomas, predseda evanjelickej skupiny Reform vyhlásil: „Ak sa biskupom stane osoba, ktorá žije v partnerskom zväzku, svet to bude chápať ako vymenovanie človeka, ktorý je v aktívom homosexuálnom vzťahu, čo podkopáva učenie cirkvi o výlučnosti sexu v manželstve.

Právny dokument ešte pripomenul, že Synoda anglikánskej cirkvi zastavila podporu homosexuálnych vzťahov: „Učenie anglikánskej cirkvi o vzťahoch rovnakých pohlaví a, aktuálnejšie, civilných zväzkoch ... jasne hovorí, že osoba v sexuálne aktívnom vzťahu mimo manželstva nie je vhodným kandidátom na biskupa a ani na iné posty obsadzované na základe vysvätenia.“

Hilary Whiteová