niť

26.07.2013 18:58


V piatok 26. júla, v piaty deň svojej návštevy Brazílie, sa Svätý Otec napoludnie pomodlil spolu s veriacimi Anjel Pána. V Brazílii je pre túto modlitbu zaužívaný názov „Máriina hodina“. Modlitbu viedol František z balkóna budovy Arcibiskupstva Ria de Janeiro. Pred ňou predniesol príhovor, ktorý uvádzame v plnom znení:

Drahí bratia a priatelia! Dobrý deň!

Vzdávam vďaku Božej prozreteľnosti za to, že viedla moje kroky až sem, do mesta Svätého Šebastiána na Riu de Janeiro. Z celého srdca ďakujem Mons. Oranimu a tiež vám za vrelé privítanie, ktorým ste prejavili vašu náklonnosť k Petrovmu nástupcovi. Chcel by som, aby táto moja cesta do Ria vo všetkých obnovila lásku ku Kristovi a k Cirkvi, radosť zo spojenia s ním a z príslušnosti k Cirkvi, ako aj záväzok žiť a svedčiť o viere.

Nádherným ľudovým prejavom viery je modlitba Anjel Pána. Je to jednoduchá modlitba na odriekanie v troch charakteristických momentoch dňa, ktoré určujú rytmus našej každodennej činnosti: ráno, na obed a pri západe slnka. Je to však modlitba dôležitá, preto všetkých pozývam k tomu, aby ju prednášali spolu s modlitbou Zdravas, Mária. Pripomína nám žiarivú udalosť, ktorá zmenila dejiny: Vtelenie. Boží Syn stal človekom v Ježišovi z Nazareta.

Cirkev dnes oslavuje rodičov Panny Márie, Ježišových starých rodičov: svätých Joachima a Annu. V ich dome prišla na svet Mária, nesúc so sebou mimoriadne tajomstvo Nepoškvrneného počatia. V ich dome vyrastala sprevádzaná ich láskou a ich vierou, v ich dome sa naučila počúvať Pána a nasledovať jeho vôľu. Svätí Joachim a Anna sú súčasťou dlhej reťaze, ktorou sa odovzdávala viera a láska k Bohu v teple rodiny, až k Márii, ktorá vo svojom lone prijala Božieho Syna a darovala ho svetu, darovala ho nám. Tu vidíme vzácnu hodnotu rodiny ako privilegovaného miesta pre šírenie viery!

Keď hovoríme o rodinnom prostredí, chcel by som zdôrazniť jednu vec: dnes, počas tejto slávnosti svätých Joachima a Anny sa v Brazílii, ako aj v iných krajinách, slávi sviatok starých rodičov. Ako veľmi sú starí rodičia dôležití v živote rodiny pre odovzdávanie toho dedičstva ľudskosti a viery, ktoré je nevyhnutné pre každú spoločnosť! A aké dôležité je stretnutie a dialóg medzi generáciami, a to najmä v rámci rodiny. Dokument z Aparecidy nám to pripomína: „Deti a starší ľudia vytvárajú budúcnosť národov: deti, pretože vedú dejiny napred, starší preto, lebo odovzdávajú skúsenosti a múdrosť svojho života“ (č. 447).

Tento vzťah, tento dialóg medzi generáciami je pokladom, ktorý je treba chrániť a uchovávať! Počas týchto Dní mládeže chcú mladí veľmi srdečne pozdraviť svojich starých rodičov. Zdravíme starých rodičov... Mladí pozdravujú starých rodičov s veľkou láskou a ďakujú im za ich svedectvo múdrosti, ktoré nám nepretržite ponúkajú.

A teraz, na tomto námestí, v priľahlých uliciach, v domácnostiach, ktoré prežívajú spolu s nami túto modlitbovú chvíľu, cíťme sa ako jedna veľká rodina a obráťme sa na Máriu, aby ochraňovala naše rodiny, udržiavala krb viery a lásky, v ktorom je cítiť prítomnosť jej Syna Ježiša.Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/26/ni%C5%A5/slo-714193
Vatikánskeho rozhlasu