Text výzvy z Rimini v prospech prenasledovaných kresťanov

23.08.2013 09:30


Prinášame plné znenie výzvy účastníkov 34. ročníka mítingu „Človek v ohrození“, organizovaného hnutím Comunione e liberazione, ktorý sa v dňoch 18. - 24. augusta 2013 koná v talianskom Rimini. Výzva je dostupná aj vo forme elektronického formulára na internetovej stránke https://www.meetingrimini.org/ a možno ju podpísať do 24. augusta.

Výzva v prospech prenasledovaných kresťanov

„Venujme myšlienku tým kresťanom v rozličných častiach sveta, ktorí sú v ťažkej situácii, keď chcú otvorene vyznávať svoju vieru a uplatniť svoje právo na jej dôstojné praktizovanie. Sú to naši bratia a sestry, odvážni svedkovia, ktorí sú ešte početnejší než boli mučeníci prvých storočí, a títo s apoštolskou vytrvalosťou znášajú rôzne súčasné formy prenasledovania. Nemálo z nich riskuje aj svoj život pre vernosť Kristovmu evanjeliu. Chcem vás uistiť, že svojou modlitbou som nablízku jednotlivcom, rodinám i spoločenstvám, ktoré podstupujú násilie a neznášanlivosť a opakujem im Ježišove slová útechy: «Dúfajte, ja som premohol svet!» (Jn 16,33)“ (z Posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2013).

Je bolestné konštatovať, že v mnohých oblastiach sveta ani dnes ešte nemožno slobodne vyznávať a prejavovať svoje náboženstvo, iba za cenu ohrozenia osobnej slobody a samotného života. Kto dnes v tejto dramatickej situácii trpí z dôvodov svojej viery, sú najmä kresťania. Každý rok je vo svete usmrtených vyše stotisíc kresťanov a mnohí ďalší musia podstupovať najrôznejšie podoby násilia: znásilňovanie, mučenie, únosy, ničenie bohoslužobných miest, no sú to aj tiché a rafinované formy predsudkov a nevraživosti voči veriacim a ich náboženským symbolom.“

V mnohých krajinách kresťania dostávajú vyhrážky, sú fyzicky napádaní a vraždení. Kresťania sú tiež terčom rozličných foriem diskriminácie aj v tých krajinách, kde nachádza voľný priestor a drží si kultúrnu nadvládu nihilizmus, neschopný akceptovať tých, čo sa v klíme autentického pluralizmu chcú odvolávať na istý ideál, náboženstvo či vieru.

Neslobodno však ignorovať túto dramatická skutočnosť, ktorá je až na výnimku extrémnych prípadov násilia, o ktorých sa nedá mlčať, stále viac zamlčiavaná, skrývaná, prípadne sú jej skutočné rozmery zámerne cenzurované. Táto totiž nie je iba urážkou ľudskej dôstojnosti, ale predstavuje aj ohrozenie bezpečnosti a mieru a bráni opravdivému integrálnemu ľudskému rozvoju.

Evanjeliové posolstvo je samo osebe odmietnutím každého konformizmu a nemožno ho zúžiť na nijakú podobu moci. Existencia kresťanov preto sama osebe predstavuje protijed proti útlaku moci. Keď občianska inštitúcia rešpektuje slobodu v tejto oblasti, stáva sa automaticky tolerantnou voči každému autenticky ľudskému združovaniu. Uznanie úlohy, ktorú viera zohráva aj vo verejnej sfére a tiež príspevku, ktorý viera dokáže dať ľudskému napredovaniu, je teda zárukou slobody pre všetkých, nielen pre kresťanov. Preto obraňovať právo kresťanov na vlastnú existenciu znamená obraňovať slobodný život kohokoľvek.

Schopnosť stretnúť sa s druhým ako s človekom, vážiť si ho a uznať v jeho viere a myslení úprimnú snahu o zodpovedanie otázky o zmysle, ktorá je vlastná každému, je základným aspektom kresťanskej prítomnosti v dejinách.

Míting v Rimini má v úmysle prispievať k priateľstvu medzi národmi. Skúsenosť jeho 34 ročníkov, ktorá prevyšuje všetky očakávania, dokumentuje, že je to práve túžba srdca – túžba po pravde, po kráse, po spravodlivosti, po šťastí –, čo robí priateľov z mužov a žien líšiacich sa vierou, kultúrou, etnickou či ideovou príslušnosťou, a stáva sa prameňom opravdivej úcty, čiže pokoja.

Práve preto z Mítingu 2013 v Rimini, ako odozvu na volanie pápeža Františka, vyhlasujeme výzvu, ku ktorej podpísaniu pozývame všetkých ľudí dobrej vôle:

Žiadame národné i medzinárodné inštitúcie, aby v zmysle noriem medzinárodného práva vyvinuli všetko, čo je v ich silách, na obranu, rešpektovanie, ochranu a garantovanie existencie kresťanov kdekoľvek na svete.

Žiadame, aby bolo kresťanom priznané základné právo pátrať po pravde a vydávať o nej svedectvo, bez akéhokoľvek obmedzovania ich slobody prejavu a združovania.“ -jb-