Úmysly Apoštolátu modlitby na august 2013

05.08.2013 09:15


Všeobecný: Aby rodičia a učitelia pomáhali novej generácii svedomito a čestne sa pripravovať na život.

Misijný: Aby miestna cirkev v Afrike, verne ohlasujúc evanjelium, podporovala mier a spravodlivosť.

Úmysel KBS: Nech sa na príhovor slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda naša viera v spoločenstvo svätých podľa ich príkladu stáva podnetom na novú evanjelizáciu spoločnosti.

Modlitba obetovania dňa
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac.